Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 647-653

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απουσία συσχέτισης μεταξύ πολυμορφισμού του γονιδίου G894T
της συνθετάσης του ενδοθηλιακού οξειδίου του αζώτου (eNOS)
και του κινδύνου καρκίνου της κύστης: Μια μετα-ανάλυση

K.R. Akbar,1 A.I. Permatasari,1 B. Suwarno,2 J.K. Fajar3
1Faculty of Medicine, Universitas Islam, Malang,
2Department of Urology, Faculty of Medicine, Universitas Jember, Jember,
3Brawijaya Internal Medicine Research Center, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang, Ινδονησία

ΣΚΟΠΟΣ Μετα-ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ του κινδύνου καρκίνου της ουροδόχου κύστης και του πολυμορφισμού του γονιδίου G894T της eNOS.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα σχετικά άρθρα ανακτήθηκαν στις 30 Αυγούστου 2020 από το PubMed και το ScienceDirect. Η συσχέτιση εκτιμήθηκε, εφαρμόζοντας τον υπολογισμό του συντελεστή απόδοσης (OR) και του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης (CI).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συμπεριλήφθηκαν 4 μελέτες (834 περιπτώσεις και 1.680 μάρτυρες) σχετικά με την παραλλαγή γονιδίου G894T της eNOS και τον κίνδυνο καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου καρκίνου της ουροδόχου κύστης και του πολυμορφισμού του γονιδίου G894T της eNOS σε όλους τους γενετικούς τρόπους, περιλαμβανομένου του αλληλίου G (OR: 0,81 [95% CI: 0,63–1,05], p=0,11), του αλληλίου T (OR: 1,23 [95% CI: 0,95–1,58], p=0,11), του γονοτύπου GG (OR: 0,52 [95% CI: 0,25–1,06], p=0,07), του γονοτύπου GT (OR: 1,59 [95% CI: 0,85–2,98], p=0,143), και του γονοτύπου TT (OR: 1,15 [95% CI: 0,76–1,73], p=0,51).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη αποκάλυψε ότι ο γονιδιακός πολυμορφισμός του G894T της eNOS δεν επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Λέξεις ευρετηρίου: Γονιδιακός πολυμορφισμός, eNOS, G894T, Καρκίνος ουροδόχου κύστης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής