Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 557-564

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος υποβοήθησης διαχείρισης
καθημερινών δραστηριοτήτων ηλικιωμένων σε «έξυπνο» σπίτι

Ε. Μπισκανάκη
Φαρμακευτικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Λιβαδειά

Η δημογραφική γήρανση αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα όσον αφορά κυρίως στις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομικά και βιομηχανικά χώρες. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συνδράμει η τεχνολογία του «έξυπνου σπιτιού» τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ώστε να απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας και ασφάλειας στο εσωτερικό της οικίας τους. Το υλικό της ανασκόπησης ανακτήθηκε από βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση, καθώς και από διαδικτυακές πηγές. Οι συνιστώμενες εφαρμογές επικεντρώνονται στη χρήση αισθητήρων, ανιχνευτών και άλλων μικροσυσκευών, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του χρήστη, τη διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου υγείας του, τη σωματική και τη διανοητική του εκγύμναση, καθώς και την επίτευξη διαδραστικής επικοινωνίας, τόσο με το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα όσο και με τους έμμεσους χρήστες του συστήματος (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, συγγενικό-φιλικό περιβάλλον κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά ο σχεδιασμός ενός συστήματος προσαρμοσμένου στις δυνατότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και η ανταπόκριση στις ανάγκες της.

Λέξεις ευρετηρίου: «Έξυπνο» σπίτι, Ηλικιωμένος, Κατ' οίκον φροντίδα, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής