Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 28-34

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συναισθηματική νοημοσύνη στη μαιευτική εκπαίδευση και πρακτική

Μ. Κουράκος, Δ. Παπουτσής, Μ. Τζητηρίδου
Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαΐδα

Η συναισθηματική νοημοσύνη, βάσει της οποίας γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η φύση των συναισθηματικών επιδράσεων στο πλαίσιο της μαιευτικής πρακτικής, λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση αναφορικά με τη συμβολή της στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης και διάκρισης των συναισθημάτων, τόσο των ίδιων όσο και των άλλων ατόμων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους. Σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει σημαντική επίδραση και καθοριστικό ρόλο στην παρεχόμενη περίθαλψη και ειδικότερα στη λήψη αποφάσεων και στον τρόπο δράσης των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Η προσέγγιση της μαιευτικής πράξης μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης συνδέεται με τον τρόπο εφαρμογής των υπηρεσιών υγείας, καθορίζοντας την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας, την έκβαση της υγείας των ασθενών και την ικανοποίησή τους από τους παρόχους υγείας. Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαιευτική πρακτική αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των οφελών της κατά τη μαιευτική πρακτική, καθώς και τους τρόπους ένταξής της στη μαιευτική εκπαίδευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Μαιευτική εκπαίδευση, Μαιευτική πρακτική, Οφέλη συναισθηματικής νοημοσύνης, Συναισθηματική νοημοσύνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής