Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(3), Μάιος-Ιούνιος 2020, 376-383

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές δημόσιου γενικού νοσοκομείου της Αττικής

Θ. Ριζόπουλος,1 Α. Γούλα,2 Μ.Α. Σταμούλη2
1Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού προσωπικού δημόσιου γενικού νοσοκομείου, καθώς και συγκεκριμένων δημογραφικών παραγόντων που πιθανόν επιδρούν στην εμφάνισή του.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη σε 80 νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο». Εκπονήθηκε δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση και περιγραφή των παραγόντων που επιδρούν στην επαγγελματική εξουθένωση. Ειδικότερα, έγινε χρήση του ερωτηματολογίου μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey, MBI-HSS). Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα με τυποποιημένα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Για τη στατιστική ανάλυση έγινε χρήση του λογισμικού προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (SPSS, έκδοση 25.0).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την έρευνα ανιχνεύτηκαν σχετικά χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στους κλινικούς νοσηλευτές του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μόνο στη διάσταση της «αποπροσωποποίησης» (μέσος όρος [ΜΟ]=2,53, τυπική απόκλιση [ΤΑ]=0,938, διάμεσος=2,40, p=0,0001) και στη διάσταση των «προσωπικών επιτευγμάτων» (ΜΟ=3,66, ΤΑ=0,574, διάμεσος=3,75, p=0,0001), ενώ δεν προσδιορίστηκε κίνδυνος σχετικά με τη διάσταση της «συναισθηματικής εξάντλησης» (ΜΟ=2,94, ΤΑ=1,015, διάμεσος=2,67, p=0,565). Επιπρόσθετα, οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης αναφορικά με τη διάσταση της αποπροσωποποίησης, καθώς και οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΑΕΙ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΤΕΙ) ως προς τις διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης και των προσωπικών επιτευγμάτων. Τα έτη προϋπηρεσίας επίσης φάνηκε να επιδρούν στην επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών και συγκεκριμένα στη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υπό μελέτη πληθυσμιακή ομάδα νοσηλευτών του «Τζάνειου» Νοσοκομείου παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενικό Δημόσιο Νοσοκομείο, Νοσηλευτές, Επαγγελματική εξουθένωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής