Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 230-240

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης για την καλύτερη απόδοση του ιατρικού
και του νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας

Β. Γκιόκα,1 Α. Πετράκος,2 Μ. Σαρρής,3 Α. Γούλα,3 Ι. Νικολαδός,3 Κ. Σπέης3
1Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
2Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
3Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των παραγόντων παρακίνησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού δυναμικού στο εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου νοσοκομείου.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» κατά την περίοδο από Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και Ιανουάριο του 2017. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 366 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 149 ήταν ιατροί και οι 217 νοσηλευτές. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο της Paleologou που διερευνά τέσσερις βασικούς παράγοντες παρακίνησης: τα εργασιακά χαρακτηριστικά (job attributes), τις απολαβές (renumeration), τους συνεργάτες (co-workers) και τα επιτεύγματα (achievement). Στον παράγοντα «εργασιακά χαρακτηριστικά» ο δείκτης alpha σημειώθηκε στην τιμή 0,914 και, αντίστοιχα, στις απολαβές 0,903, στους συνεργάτες 0,853 και στα επιτεύγματα 0,851.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέτρηση του βαθμού σημαντικότητας των παραγόντων παρακίνησης για τους ιατρούς έλαβε τις εξής τιμές: Στον παράγοντα των «επιτευγμάτων» 2,03, στους «συνεργάτες» 2,65, στα «εργασιακά χαρακτηριστικά» 2,91 και στις «απολαβές» 3,15. Αντίστοιχα, για τους νοσηλευτές, στον παράγοντα των «επιτευγμάτων» έλαβε την τιμή 1,88, στους «συνεργάτες» 2,6, στα «εργασιακά χαρακτηριστικά» 2,64 και στις «απολαβές» 2,89. Επισημαίνεται ότι στην πεντάβαθμη κλίμακα οι χαμηλότερες τιμές έναντι των υψηλότερων εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τον πλέον σημαντικό παράγοντα για την παρακίνηση των ιατρών και των νοσηλευτών αποτελεί η αναγνώριση των «επιτευγμάτων» και οι «συνεργάτες». Αντίθετα, ως ο λιγότερο επιθυμητός είναι οι «απολαβές» και τα «εργασιακά χαρακτηριστικά».

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρικό, νοσηλευτικό δυναμικό, Παρακίνηση, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής