Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 45-53

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση πληροφόρησης και προεγχειρητικού άγχους σε θωρακοχειρουργικούς ασθενείς
Μια πιλοτική μελέτη

Α. Πατελάρου,1 Π. Μπέλεση,2 Χ. Τσίου3
1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
2Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του επιπέδου προεγχειρητικής ενημέρωσης και προεγχειρητικού άγχους σε θωρακοχειρουργικούς ασθενείς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για συγχρονική μελέτη η οποία βασίστηκε στη συμπλήρωση δύο ερωτηματολογίων με τη μορφή προσωπικής συνέντευξης. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger State Anxiety Inventory (STAI) και το ερωτηματολόγιο Information Satisfaction Questionnaire (ISQ) χρησιμοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 50 ασθενείς δύο θωρακοχειρουργικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι με την πληροφόρηση που έλαβαν. Το 50% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα ήθελε να λάβει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να συμμετέχει στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Λιγότερο ικανοποιημένοι δήλωσαν οι ασθενείς σχετικά με πληροφορίες που αφορούσαν στους τύπους και τις επιλογές των διαθέσιμων θεραπειών, καθώς και τις συμβουλές για τον τρόπο ζωής. Οι ασθενείς με περισσότερες από δύο προηγούμενες εγχειρήσεις είχαν χαμηλότερο βαθμό μόνιμου άγχους σε σύγκριση με ασθενείς που δεν είχαν χειρουργηθεί ποτέ στο παρελθόν (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κατάλληλη προεγχειρητική ενημέρωση και η ικανοποίηση των ασθενών συμβάλλουν στη μείωση του προεγχειρητικού άγχους και προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Συνεπώς, ο περιορισμός του περιεγχειρητικού άγχους θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα κατά την περιεγχειρητική φροντίδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασθενής, Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, Πληροφόρηση, Προεγχειρητικό άγχος, Προεγχειρητικό stress.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής