Τελ. ενημέρωση:

   30-Jan-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, 79-82

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις επιστημόνων υγείας σε ζητήματα διατροφής

Ε. Γκεσούλη-Βολτυράκη, Μ. Λαμπαδιάρη, Α. Υφαντής, Α. Βλαχάκη, Χ. Κουτκιά, Ε. Ταλάντζη, Μ. Νούλα
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία

ΣΚΟΠΟΣ H αξιολόγηση βασικών διατροφικών γνώσεων σε ένα δείγμα ιατρών, νοσηλευτών και φοιτητών, προερχόμενων από σχολές επιστημών υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 255 φοιτητές επιστημών υγείας και επαγγελματίες υγείας συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, αποτελούμενο από 7 ερωτήσεις. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική, προσδιορίστηκε η ακρίβεια των απαντήσεων και έγινε η σύγκριση των αναλογιών με τη δοκιμασία x2. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p=0,05. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 13.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μέσος όρος της ακρίβειας των απαντήσεων ήταν <50%. Σε τρεις ερωτήσεις, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των υποομάδων, με τους ιατρούς να δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων και τους φοιτητές Νοσηλευτικής το χαμηλότερο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τα ζητήματα διατροφής είναι ελλιπείς. Χρειάζεται επανασχεδιασμός των προπτυχιακών προγραμμάτων και της κλινικής άσκησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Γνώσεις, Διατροφή, Εκπαίδευση, Επαγγελματίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής