Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(3), Μάιος-Ιούνιος 2010, 487-497

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με τη συνεπικουρία «αναφορών περίθαλψης» των ασθενών

Ι. Σκαλκίδης, Φ. Παπαδόπουλος, Η. Σκαλκίδης
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν διττός. Στόχευε αφ' ενός στον εμπλουτισμό των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών αξιολόγησης της παρεχόμενης περίθαλψης και αφ' ετέρου στην αξιολόγηση του επιπέδου της παρεχόμενης περίθαλψης σε έναν οργανισμό υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πεντακόσιοι δύο εξωτερικοί ασθενείς κεντρικού νοσοκομείου της Αττικής συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια που αφορούσαν σε σημαντικά περιστατικά της περίθαλψής τους κατά το τελευταίο 12μηνο και επικέντρωσαν στους ακόλουθους τομείς: (α) Βιοψίες, (β) εξετάσεις αίματος, (γ) παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων και (δ) προληπτικός έλεγχος (μόνο για γυναίκες).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ορισμένα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως η ελληνική καταγωγή, το ανδρικό φύλο, η μεγαλύτερη μόρφωση, η μεγαλύτερη ηλικία, η καλύτερη κατάσταση υγείας και η έγγαμη οικογενειακή κατάσταση, συσχετίζονται με παροχή καλύτερης περίθαλψης. Επίσης, η μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες συσχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με τη μεγαλύτερη ηλικία, τη χαμηλότερου επιπέδου μόρφωση, το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα, αλλά και το «ευγενέστερο» ασφαλιστικό ταμείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες φαίνεται ότι έχουν σημαντική επίδραση στην παρεχόμενη περίθαλψη και στην ικανοποίηση των ασθενών. Μελλοντικές έρευνες αναφορικά με τις εμπειρίες περίθαλψης των ασθενών και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να συνεκτιμούν τα κοινωνικά, τα δημογραφικά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναφορά περίθαλψης ασθενών, Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, Ικανοποίηση ασθενών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής