Τελ. ενημέρωση:

   22-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):6-18

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο

Γ.Ν. Υφαντόπουλος
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση του ευρωπαϊκού υγειονομικού μοντέλου και οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια της κοινωνικής ποιότητας και παρουσιάζονται εκτιμήσεις από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις 15 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής καταγράφηκαν στη Δανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, ενώ τα χαμηλότερα στην Πορτογαλία και τις άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται στην έννοια και τη μεθοδολογία μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Έμφαση δίνεται στις κλίμακες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Τα εργαλεία EuroQol, 15-D και SF-36 συζητούνται σε κάποια έκταση. Τέλος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την εκτίμηση των ποιοτικά προσδιορισμένων ετών επιβίωσης (QALYs) και επισημαίνεται η συμβολή τους στην εκτίμηση δεικτών κόστους-ωφελιμότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: 15-D, Ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο, EQ-5D, Ποιότητα ζωής, QALYs, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής