Τελ. ενημέρωση:

   26-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(3), Μάϊος-Ιούνιος 2007, 232-242

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Από το ψυχοκοινωνικό stress στην αγγειακή αναδιαμόρφωση και την αθηροσκλήρυνση

Γ. Ράμμος,1 Σ. Ζιάκκα2
1Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
2Νεφρολογική Κλινική, ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα

Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει τα υπάρχοντα κλινικά και πειραματικά in vivo και in vitro δεδομένα, τα οποία αφορούν σε μοριακούς μηχανισμούς με τους οποίους ίσως μη υλικοί και απροσδιόριστοι αντικειμενικά παράγοντες, όπως οι έντονες και οι μακροχρόνιες συναισθηματικές μεταβολές, μετατρέπονται σε υλικά και μετρήσιμα γεγονότα, όπως η κυτταρική υπερτροφία και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, με πιθανή κατάληξη τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αναφέρονται οι σηματοδοτικές οδοί των δύο κυριοτέρων δραστικών μορίων, της κορτιζόλης και της νοραδρεναλίνης, καθώς και ο ρόλος του νευροπεπτιδίου Υ (ΝΡΥ), που συμμετέχουν στη δομική και λειτουργική αναδιαμόρφωση των κυττάρων που υφίστανται την επίδραση του ψυχικού stress.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακή αναδιαμόρφωση, Αθηροσκλήρυνση, Ψυχοκοινωνικό stress.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής