Τελ. ενημέρωση:

   21-Sep-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(3), Μάιος-Ιούνιος 2006, 240-246

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δερμογραφισμός

Β. Μουσάτου, Δ. Καλογερομήτρος
Αλλεργιολογικό Tμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Χαϊδάρι

Ο δερμογραφισμός ανήκει στις φυσικές κνιδώσεις και απασχολεί συχνά ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αλλεργιολόγους, δερματολόγους, παιδιάτρους, καθώς απαντάται στο 1,5-5% του γενικού πληθυσμού. Έχουν περιγραφεί 10 διαφορετικά είδη δερμογραφισμού, τα οποία διακρίνονται σε κλασικά και σπάνια. Η αιτιολογία και η παθογένεια του δερμογραφισμού, παρά τις πειραματικές μελέτες που έχουν γίνει, δεν είναι σαφής, ωστόσο σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το σιτευτικό κύτταρο απελευθερώνοντας σημαντικούς μεσολαβητές, με περισσότερο μελετημένο το ρόλο της ισταμίνης. Η κλινική εικόνα του δερμογραφισμού περιλαμβάνει κυρίως την εμφάνιση πομφού μετά από την άσκηση μηχανικού ερεθισμού στο δέρμα, ο οποίος συνοδεύεται ή όχι από κνησμό. Η ιστολογική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική, παρουσιάζοντας μικρή περιαγγειακή διήθηση από μονοπύρηνα. Ο δερμογραφισμός μπορεί να σχετίζεται με πληθώρα φυσιολογικών και παθολογικών καταστάσεων. Αποτελεί μια ήπια, χωρίς επιπλοκές οντότητα, που δεν απαιτεί τις περισσότερες φορές θεραπεία, εκτός αν συνοδεύεται από κνησμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Δερμογραφισμός, Κνίδωση, Μηχανικός ερεθισμός, Πομφός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής