Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2006, 149-158

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σωματική δραστηριότητα 28.030 ανδρών και γυναικών στην ελληνική έρευνα του ΕΠΙΚ

Ε.Μ. Βαλάνου, Χ. Μπάμια, Γ. Χλόπτσιος, Μ. Κολυβά, Α. Τριχοπούλου
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας στον ελληνικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η εκτίμηση της σωματικής δραστηριότητας των Ελλήνων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ιατρικής και Κοινωνίας (ΕΠΙΚ) (11.555 άνδρες και 16.475 γυναίκες) έγινε με την αναλυτική καταγραφή, μέσω κλειστού ερωτηματολογίου, των σωματικών δραστηριοτήτων των ερωτώμενων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλέον συχνή σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου για τους άνδρες είναι το περπάτημα, συμπεριλαμβανομένου του περπατήματος για τη δουλειά, τα ψώνια και την ψυχαγωγία (93,6%), με διάμεση τιμή 6,5 ώρες ανά εβδομάδα, ενώ για τις γυναίκες τα οικιακά (98%), με διάμεση τιμή 28 ώρες ανά εβδομάδα. Το 58,1% των ανδρών ασχολούνται με τα οικιακά στον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ το 47,4% ασχολείται με την κηπουρική. Ποσοστό 36,9% των ανδρών ασκείται, με στόχο τη διατήρηση της σωματικής ευεξίας, ενώ 23,3% απασχολούνται με μαστορέματα στο σπίτι και 5,6% με την ποδηλασία κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Το ποσοστό των γυναικών που αναφέρει ότι ασχολείται με το περπάτημα είναι 95,8%, με διάμεση τιμή περπατήματος 5 ώρες την εβδομάδα. Όσον αφορά στις υπόλοιπες σωματικές δραστηριότητες, το 61,6% των γυναικών ασχολούνται με την κηπουρική, το 29,4% ασκούνται για τη διατήρηση της σωματικής τους ευεξίας, το 5,8% απασχολούνται με μαστορέματα στο σπίτι, ενώ το 3,2% κάνουν ποδήλατο. Οι διάμεσες ώρες απασχόλησης σε καθεμιά από τις παραπάνω δραστηριότητες, με τη σειρά που αναφέρονται, είναι 4, 1,5, 2 και 3 ώρες ανά εβδομάδα για τις γυναίκες και 5, 1,5, 2 και 3 για τους άνδρες, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα μελέτη, το περπάτημα και τα οικιακά αποτελούν τις πλέον συχνές σωματικές δραστηριότητες και για τα δύο φύλα. Η ημερήσια διάρκεια περπατήματος στην Ελλάδα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η ένταση του περπατήματος. Παράλληλα, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό Ελλήνων, οι οποίοι δεν αναφέρουν οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα για την προαγωγή της υγείας τους (εκτός από το περπάτημα ή και τα οικιακά), μήνυμα που, από πλευράς δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιδημιολογική έρευνα, ΕΠΙΚ, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής