Τελ. ενημέρωση:

   07-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(3), Μάιος-Ιούνιος 2003, 269-275

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιοριστές της προπτυχιακής επίδοσης

Κ. Τσάρας, Π. Γαλάνης, Ι. Ζάχος, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφική σχέση της ακαδημαϊκής επίδοσης των πτυχιούχων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από διάφορα χαρακτηριστικά τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έκβαση (outcome) της μελετώμενης σχέσης ήταν η επίδοση στο σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Ως μέτρο της ακαδημαϊκής επίδοσης θεωρήθηκε ο βαθμός του πτυχίου. Οι προσδιοριστές (determinants) της έκβασης ήταν διάφορα δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 110 πτυχιούχοι, οι οποίοι αποφοίτησαν από τον Ιούνιο του 1997 έως το Σεπτέμβριο του 2000. Το εμπειρικό υλικό προήλθε από το αρχείο του Τμήματος και από ένα επιδημιολογικό δελτίο, στο οποίο οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Εφαρμόστηκε το υπόδειγμα της απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης των μεταβλητών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο βαθμός του πτυχίου είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα εξής χαρακτηριστικά των φοιτητών: (α) το φύλο (P=0,019), (β) τα έτη διαμονής σε αστικό περιβάλλον (P=0,041), (γ) την πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών (P=0,000), (δ) τη διάρκεια των σπουδών (P=0,000) και (ε) το βαθμό του απολυτηρίου λυκείου (P=0,007). Τα χαρακτηριστικά αυτά, που αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές στο υπόδειγμα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ερμηνεύουν το 55,2% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή του βαθμού πτυχίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαπίστωση των παραπάνω περιγραφικών σχέσεων δεν υποδηλώνει απαραίτητα και την αιτιολογική φύση τους. Η ανάδειξη μιας περιγραφικής σχέσης σε αιτιακή προϋποθέτει την εξουδετέρωση όλων των δυνατών, γνωστών και άγνωστων, συγχυτών (confounders), γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά δυσχερές σε μη πειραματική έρευνα. Γι. αυτό, οι σχέσεις αυτές δεν έχουν αιτιακή εξηγητική αξία, αλλά σημασία ως παράμετροι προβλεπτικής εκτίμησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακαδημαϊκή επίδοση, Αξιολόγηση της επίδοσης, Βαθμός πτυχίου, Προσδιοριστές της επίδοσης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής