Τελ. ενημέρωση:

   01-Mar-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 17(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2000, 377-382

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπεδα φλεγμονωδών κυτταροκινών σε ενήλικες ασθενείς
με κυστική ίνωση

Α. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,1 Σ. ΝΑΝΑΣ,2 Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ,1
Γ. ΠΕΡΠΑΤΗ,1 Ειρ. ΜΑΥΡΟΥ,2 Ε. ΠΑΠΑ,3 Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ,3
Κ. ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΑΣ,1 Χ. ΡΟΥΣΣΟΣ2

1Ιατρείο Κυστικής Ίνωσης, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
2Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος, Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, ΓΠΝΑ "Ευαγγελισμός

ΣΚΟΠΟΣ Η χρονία φλεγμονή των αεραγωγών και οι συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κυστικής ίνωσης (ΚΙ). Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων των φλεγμονωδών κυτταροκινών (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8) στον ορό ενήλικων ασθενών με ΚΙ και υγιών μαρτύρων, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων των φλεγμονωδών κυτταροκινών με τη βαρύτητα της νόσου, όπως αυτή εκτιμάται με τον FEV1 και το Schwachman score.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 19 ασθενείς με ΚΙ (10 άνδρες/9 γυναίκες, ηλικίας 23±12 ετών) και 11 υγιείς μάρτυρες (3 άνδρες/8 γυναίκες, ηλικίας 30±4 ετών). Τα επίπεδα των φλεγμονωδών κυτταροκινών μετρήθηκαν με μέθοδο ELISA υψηλής ευαισθησίας. Η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου έγινε με τον FEV1 και το Schwachman score.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα των φλεγμονωδών κυτταροκινών στους ασθενείς με ΚΙ βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με εκείνα των υγιών μαρτύρων και, συγκεκριμένα, TNFα: 4,0±1,8 (pg/mL) έναντι 1,7±0,9 (pg/mL), P<0,006, IL-1β: 0,5±0,9 (pg/mL) έναντι 0,2±0,1 (pg/mL), P=ns, IL-6: 3,4±3,1 (pg/mL) έναντι 0,9±0,8 (pg/mL), P<0,003, IL-8: 5,5±4,7 (pg/mL) έναντι 2,6±0,5 (pg/mL), P<0,029, αντιστοίχως. Τα επίπεδα της IL-6 ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς που ήταν αποικισμένοι με ψευδομονάδα σε σχέση με τους μη αποικισμένους (4,9±3,3 έναντι 1,4±1,5, P<0,009). Oι υπόλοιπες κυτταροκίνες (TNFα, IL-1β, IL-8) δεν διέφεραν στους ασθενείς με και χωρίς αποικισμό με ψευδομονάδα. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση των επιπέδων των φλεγμονωδών κυτταροκινών και των δεικτών βαρύτητας της νόσου (FEV1, Schwachman score).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα είναι ενδεικτικά της παρουσίας της φλεγμονής σε κάθε φάση στην εξελικτική πορεία της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Κυστική ίνωση, Κυτταροκίνες, Φλεγμονή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής