ATHENS MEDICAL SOCIETY

ESTABLISHED 1835

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

Όροι Χρήσης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ “WWW.MEDNET.GR” ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.mednet.gr είναι μια διαδικτυακή πύλη, η οποία ανήκει στο ιατρικό σωματείο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μαιάνδρου αρ. 23, Τ.Κ. 115 28) και το οποίο θα καλείται στο παρόν «Ι.Ε.Α.».

Οι παρόντες ειδικοί όροι χρήσης μελών της ιστοσελίδας www.mednet.gr, εν αντιθέσει με τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, αφορούν αποκλειστικά στα μέλη αυτής, τα οποία αποκτούν πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της δικτυακής πύλης που απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτά (στο εξής «η πύλη»).

Η Ι.Ε.Α., ως ιδιοκτήτρια της πύλης, προσφέρει στα μέλη της πρόσβαση στο περιεχόμενο της πύλης υπό τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους τα μέλη καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και του περιεχομένου της μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως, σε περίπτωση δε διαφωνίας έστω και σε κάποιο σημείο αυτών, καλούνται να μην προβούν σε καμία χρήση της πύλης.

Στους σκοπούς και υπηρεσίες της πύλης περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι εξής: 1. Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, είτε μέσω του ψηφιακού αρχείου της Ι.Ε.Α. είτε μέσω διαδραστικών εφαρμογών επικοινωνίας και εκπαίδευσης (forum, σεμινάρια, συνέδρια κλπ). 2. Η πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικά προγράμματα χρήσιμα για τους επαγγελματίες υγείας (όπως το πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ιατρικού ιστορικού ασθενούς, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια κλπ.) 3. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ι.Ε.Α. (ιατρική βιβλιογραφία, περιοδικά, εκδόσεις της Ι.Ε.Α. και τρίτων, αντίστοιχες βιβλιοθήκες Νοσοκομείων κλπ). 4. Η παροχή δυνατότητας αμφίδρομης και απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των μελών της πύλης. 5. Η πρόσβαση στη χρήση επιστημονικών εργαλείων, όπως οι δείκτες εκτίμησης κινδύνου κλπ. 6. Η πρόσβαση σε ιατρική τεκμηρίωση (κατευθυντήριες οδηγίες, ιατρική νομολογία κλπ). 7. Η παρουσίαση προϊόντων του ιατρικού κλάδου (σκευάσματα, εξοπλισμός, μέθοδοι κλπ) 8. Η παροχή χρηστικών πληροφοριών (όπως ευρετήριο εταιριών, νοσοκομείων, σύνδεσμοι κλπ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες ειδικοί όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς τα μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν σε αυτούς. Σε περίπτωση δε εναντίωσης έστω και σε κάποιο σημείο κάθε τροποποίησης αυτών, τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα διακοπής χρήσης της πύλης και διαγραφής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει για την εγγραφή τους (βλ. κατωτέρω ως προς την διαδικασία διαγραφής).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους της παρούσας πύλης έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες, εργάζονται, επιχειρούν, απασχολούνται ή φοιτούν σε κλάδους ή φορείς της ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής επιστήμης ή σε κλάδους υγείας εν γένει. Για ορισμένα τμήματα της πύλης, τα οποία καθορίζει η Ι.Ε.Α., ενδέχεται να περιορίζεται η πρόσβαση μόνο σε ορισμένες κατηγορίες μελών (π.χ. στους ιατρούς). Η διαδικασία εγγραφής ενός φυσικού ή νομικού προσώπου στην πύλη είναι η συμπλήρωση των στοιχείων του ωα ακολούθως: 1. Ονοματεπώνυμο 2. E-mail 3. Τίτλος Εργασίας 4. Ειδικότητα 5. Φορέας Εργασίας 6. Περιοχή Εργασίας 7. Πεδία Ενδιαφέροντος

Δεδομένου ότι ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση κάθε μέλους είναι αυστηρώς προσωπικός και μοναδικός και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες της πύλης, κάθε μέλος είναι προσωπικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση του απόρρητου του κωδικού του. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης, το μέλος οφείλει να ενημερώσει την Ι.Ε.Α. το συντομότερο δυνατό και να ελέγξει εάν, λόγω της κλοπής ή απώλειας του κωδικού πρόσβασης, έχει αναρτηθεί στην πύλη υλικό οποιασδήποτε μορφής που φέρεται αναληθώς να προέρχεται από αυτό.

Η Ι.Ε.Α. διατηρεί το μονομερές δικαίωμά της, το οποίο τα μέλη αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος της πύλης ή/και των υπηρεσιών της, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης η Ι.Ε.Α. διατηρεί το μονομερές της δικαίωμα, το οποίο τα μέλη αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα, να διακόπτει, προσωρινά ή αορίστως, τόσο τούς κωδικούς πρόσβασης όσο και το δικαίωμα χρήσης της πύλης σε όσα από τα μέλη κρίνει ότι παραβίασαν το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων όρων.

Απαγορεύεται η χρήση της πύλης από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν την από το νόμο απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση της πύλης από νομικά πρόσωπα που δεν λειτουργούν ή δεν εκπροσωπούνται νομίμως.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απέκτησε την ιδιότητα του μέλους σύμφωνα με τους παρόντες όρους, υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στην Ι.Ε.Α. την απώλεια των προϋποθέσεων διατήρησης της ιδιότητας αυτής που τυχόν επέλθει από οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή, η Ι.Ε.Α. θα προβεί σε άμεση διακοπή των κωδικών πρόσβασης του προσώπου αυτού, καθώς και σε διαγραφή των σχετικών προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που έχει λάβει για την εγγραφή του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ

Η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση και κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, των σχετικών πράξεων και αποφάσεων της αρμόδιας Αρχής και τη συναφή εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η Ι.Ε.Α. δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Ι.Ε.Α. δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της πύλης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.

Μετά την εγγραφή τους, τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία που τηρεί η Ι.Ε.Α. σχετικά με αυτά και να αιτούνται στην Ι.Ε.Α. την τροποποίηση αυτών, εάν κάποιο ή κάποια από αυτά έχουν τροποποιηθεί μετά την εγγραφή τους, ή ακόμη και τη διαγραφή τους, εάν κάποιο μέλος παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή. Για τους σκοπούς αυτούς, κάθε μέλος πρέπει να επικοινωνεί με την Ι.Ε.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: portal@mednet.gr και να υποβάλλει το σχετικό αίτημα ή να αποστείλει σχετική επιστολή στη διεύθυνση της Ι.Ε.Α. που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων όρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της δομής και οργάνωσης της πύλης, του περιεχομένου της, των υπηρεσιών της, του λογισμικού προγράμματος και των εν γένει τεχνικών παραμέτρων της, της εμφάνισης και παρουσίασής της στο διαδίκτυο, καθώς και των λογοτύπων και σημάτων της, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ι.Ε.Α. ή των μελών της πύλης ή των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών, από τις οποίες η Ι.Ε.Α. έχει λάβει ρητή άδεια παρουσίασής τους στην πύλη και προστατεύονται από την Ελληνική, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Διατίθενται δε στα μέλη της πύλης αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Η πύλη, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στα μέλη της ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτήν στοιχείων, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Απαγορεύεται η χρήση τους για οιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και η μερική ή ολική, με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφή, πώληση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο, τροποποίηση και διανομή τους χωρίς προηγούμενη γραπτή, ανεπιφύλακτη και ρητή άδεια της Ι.Ε.Α. ή/και του δικαιούχου.

Για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών της πύλης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης επιστημονικών άρθρων, σχολίων ή ακόμη και συστάσεων. Η Ι.Ε.Α. δηλώνει ρητώς ότι δεν ελέγχει το περιεχόμενο των αναρτήσεων των μελών της, τα οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνα για το περιεχόμενό τους, τόσο έναντι τις Ι.Ε.Α. όσο και έναντι των λοιπών μελών της πύλης.

Το μέλος δηλώνει και εγγυάται προς την Ι.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της πύλης ότι οι πληροφορίες, τα κείμενα και τα άρθρα, το περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικά κάθε στοιχείο που αναρτά στην πύλη ανήκει αποκλειστικά στην κυριότητά του και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού, άλλως έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο άδειες για τη νόμιμη χρήση αυτού και την ανάρτησή του στην πύλη.

Η Ι.Ε.Α. δικαιούται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει την προβολή και παρουσίαση οποιουδήποτε κειμένου που έχει αναρτηθεί στην πύλη, εάν περιέλθει στην αντίληψή της ότι αυτό παραβιάζει τους παρόντες ειδικούς όρους ή εάν της ζητηθεί από δικαστική ή εισαγγελική Αρχή.

Αποδεχόμενο τους όρους αυτούς, με την επιφύλαξη της τεκμηριωμένης και αποκλειστικώς επιστημονικής άποψης, το μέλος δηλώνει και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα προς την Ι.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της πύλης ότι θα απέχει από την ανάρτηση στο περιεχόμενο της πύλης οποιουδήποτε άρθρου, σχολίου ή άλλου κειμένου που προσβάλλει ή θίγει την προσωπική αξιοπρέπεια και επαγγελματική υπόληψη τρίτων, μελών ή μη της πύλης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το μέλος δηλώνει και αποδέχεται ότι η φύση των πληροφοριών που γνωστοποιούνται μέσω της πύλης ενδέχεται να αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία, τα οποία έχουν τον χαρακτήρα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τρίτων. Η Ι.Ε.Α. αποδίδει ύψιστη σημασία στη διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων αυτών. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, το μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προστασία και διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του επ’ ευκαιρία του επαγγέλματος ή της ιδιότητάς του και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στην πύλη στοιχείων που προσβάλλουν ή ενδέχεται να προσβάλλουν τα δικαιώματα των τρίτων σε σχέση με τα δεδομένα τους, ευθυνόμενο προς τούτο ακόμη και για απολύτως ελαφρά αμέλεια. Επίσης, κάθε μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι θα σεβαστεί και θα προφυλάξει το ιατρικό απόρρητο και θα τηρήσει την επαγγελματική εχεμύθεια που απαιτείται σε σχέση με τα στοιχεία ή και τις πληροφορίες που αναρτά ή γνωστοποιεί μέσω της πύλης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στα πλαίσια των παροχών της πύλης προς τα μέλη της, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται απευθείας μεταξύ τους για την παροχή εκ μέρους τους ιατρικών συμβουλών ή πληροφοριών. Η Ι.Ε.Α. δηλώνει ρητώς και το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την αποδοχή των παρόντων όρων, ότι η Ι.Ε.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τις συμβουλές αυτές, οι οποίες αποτελούν και εκφράζουν επιστημονικές απόψεις αυτών που τις χορηγούν. Τα μέλη οφείλουν να αξιολογούν τα ίδια τις συμβουλές αυτές και να αποφασίζουν μόνα τους εάν θα τις χρησιμοποιήσουν και με ποιον τρόπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ – ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η αποδοχή των παρόντων ειδικών όρων χρήσης της πύλης και η εκ μέρους του, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της Ι.Ε.Α. χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του μέλους για την σε αυτό αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της Ι.Ε.Α. ή και μελών της πύλης. Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή τέτοιων ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση portal@mednet.gr, ώστε η Ι.Ε.Α. να μη συμπεριλάβει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του στη λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μελλοντικών Ενημερώσεων- Μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εμπορικές επικοινωνίες της Ι.Ε.Α. ή των μελών της ή τρίτων διαφημιζόμενων προσώπων, παρακαλούμε σημειώστε το σύμβολο της αποδοχής στο αντίστοιχο κουτί.

ΑΡΧΕΙΑ Cookies

Κατά την επίσκεψη ή χρήση της πύλης, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του μέλους μικρά αρχεία, ευρέως γνωστά ως "cookies". Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της πύλης που έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της πύλης. Το μέλος έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των αρχείων αυτών, να ειδοποιείται κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο "cookie" ή να απορρίπτει την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ("links")

Η πύλη ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν σαν μία επιπλέον πηγή πληροφοριών. Η Ι.Ε.Α. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην ιστοσελίδα της να παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες, σύμφωνες με τo υψηλό ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που επιθυμεί να προσφέρει στα μέλη της. Η Ι.Ε.Α. δεν εγγυάται για το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην ίδια. Η Ι.Ε.Α. δεν φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του μέλους με τρίτους οι οποίοι τυχόν διαφημίζονται ή/και αναφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο στην πύλη και για την οποιαδήποτε ενδεχομένως συναλλαγή τυχόν προκύψει από την επικοινωνία αυτή.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι.Ε.Α.

Η Ι.Ε.Α. καταβάλλει προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην πύλη να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν εγγυάται και δεν είναι σε θέση να φέρει, ωστόσο, ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, ούτε για ενδεχόμενη ακρίβεια ή αναλήθεια των πληροφοριών, για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Ι.Ε.Α. θα καταβάλει προσπάθεια για την προστασία των μελών της, από τυχόν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά από εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της. Η Ι.Ε.Α. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πύλης ή οιαδήποτε ζημία οποιασδήποτε φύσεως, άμεσης ή έμμεσης, θετικής, αποθετικής ή άλλης, αναφορικά με την παρούσα πύλη ή την χρήση αυτής, ή την αδυναμία χρήσης αυτής, για απώλεια πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω αυτής, για ελάττωμα ή καθυστέρηση λειτουργίας, διακοπής ή αδυναμίας επικοινωνίας, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφερομένων των πιο πάνω περιπτώσεων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΛΗΣ

Το μέλος δηλώνει και εγγυάται προς την Ι.Ε.Α. ότι υποχρεούται να αποζημιώσει αυτήν για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει εις βάρος της σε σχέση με την εκ μέρους του μέλους χρήση της πύλης. Επίσης, δηλώνει και εγγυάται προς την Ι.Ε.Α. ότι θα απαλλάξει αυτήν από κάθε αξίωση, αποζημίωση, απώλεια ή δαπάνη (περιλαμβανομένων νομικών εξόδων, τελών και αμοιβών) που τυχόν αυτή υποστεί ή καταβάλει εξαιτίας της εκ μέρους του μέλους χρήση της πύλης κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες όρους ή στο Νόμο.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Η τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου των παρόντων δεν επιφέρει ακυρότητα ούτε επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων.

ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση ή η μη άμεση άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους της Ι.Ε.Α. σε σχέση με τους παρόντες όρους δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνεύεται ως παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα, το οποίο η Ι.Ε.Α. δικαιούται να ασκεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους και γενικά από την χρήση της πύλης είναι αυτά της Αθήνας και διέπον δίκαιο το Ελληνικό.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμπλήρωση του σχετικού κουτιού κατωτέρω περί αποδοχής των παρόντων όρων δηλώνει την ανεπιφύλακτη και άνευ όρων ή προϋποθέσεων πλήρη αποδοχή των πιο πάνω όρων από το μέλος και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

Η πύλη της Ι.Ε.Α. έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση portal@mednet.gr, είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 210 7242260 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (09:00 έως 17:00).