Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 696-702

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς
Συνοπτική περιγραφή και πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο πολιτικών υγείας

Χ. Μιλτιάδης, Μ. Θεοδωράτου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Η πρόβλεψη της πρόθεσης επιτέλεσης συμπεριφορών που αφορούν στην υγεία καθιστά αναγκαία την ανάλυση των παραγόντων που την καθορίζουν, έτσι ώστε να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις οι οποίες συνεπάγονται βελτίωση της υγείας. Η συμμόρφωση των ασθενών με τις ιατρικές οδηγίες και η διστακτικότητα στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας, απασχολούν σημαντικά τους λήπτες απόφασης, με αποτέλεσμα η εξαγωγή συμπερασμάτων από εμπειρικές μελέτες που αφορούν στην ανάλυση και στην πρόγνωση της συμπεριφοράς να αποτελεί πολύτιμη πληροφόρηση κατά τον σχεδιασμό πολιτικών στην υγεία. Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς και το πεδίο εφαρμογής της στην υγεία, με έμφαση στην κατανόηση και στην πρόβλεψη των προθέσεων θεραπευτικής συμμόρφωσης των ασθενών, καθώς και στην υιοθέτηση συμπεριφορών θετικών προς τον εμβολιασμό. Και στις δύο περιπτώσεις, οι στάσεις, οι υποκειμενικοί κανόνες και η υποκειμενική αντίληψη άσκησης ελέγχου προσδιορίζονται ως σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπευτική συμμόρφωση, Θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς, Πολιτικές υγείας, Πρόθεση για εμβολιασμό, Τήρηση των ιατρικών οδηγιών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής