Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 687-695

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση του κλίματος κλινικής διακυβέρνησης ενός στρατιωτικού και ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής
Συγχρονική μελέτη

Μ. Γαμβρούλη,1 E. Κορνάρου,2 Χ. Οικονόμου,3 Β. Παπανικολάου2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
3Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κλινικής διακυβέρνησης (ΚΔ), τα οποία έχουν ενταχθεί στο υφιστάμενο οργανωσιακό κλίμα ενός στρατιωτικού και ενός δημόσιου νοσοκομείου του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και η ανίχνευση διαφορών μεταξύ τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ως εργαλείο μέτρησης του κλίματος της ΚΔ χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του κλίματος της ΚΔ (Clinical Governance Climate Questionnaire, CGCQ). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 60 ερωτήσεις που σχετίζονται με τη στάση των επαγγελματιών υγείας προς την ΚΔ. Η χαμηλότερη βαθμολογία υποδήλωνε περισσότερο υποστηρικτικό κλίμα ΚΔ. Συνολικά διανεμήθηκαν 224 ερωτηματολόγια στα δύο νοσοκομεία, 28 ερωτηματολόγια σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού σε κάθε νοσοκομείο: ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 25.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 224 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν και στα δύο νοσοκομεία απαντήθηκαν τα 210 ερωτηματολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 93,75%). Το κλίμα της ΚΔ και των δύο νοσοκομείων βρέθηκε να μην είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό. Οι συνολικές μέσες τιμές των διαστάσεων «βελτίωση της ποιότητας», «διαχείριση των κλινικών κινδύνων», «ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη» και «οργανωσιακή μάθηση» ήταν χαμηλότερες στο στρατιωτικό σε σχέση με το δημόσιο νοσοκομείο (3,66 έναντι 3,70, 3,07 έναντι 3,32, 3,37 έναντι 3,43, 2,95 έναντι 3,26, αντίστοιχα), ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στις διαστάσεις «δίκαιη επιβολή ποινών» και «συναδελφική συνεργασία» (3,65 έναντι 3,53 και 3,99 έναντι 3,44, αντίστοιχα). Τέλος, η μείωση της ηλικίας σχετιζόταν με στατιστικά σημαντική (p<0,05) αύξηση της βαθμολογίας σε όλες τις διαστάσεις εκτός από τη διάσταση «ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχουν σαφή περιθώρια βελτίωσης του κλίματος της ΚΔ και στα δύο νοσοκομεία που συμμετείχαν στη μελέτη. Η βελτίωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής στοχευμένων παρεμβάσεων που αφορούν στον τρόπο διοίκησης, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση, στη δικαιοσύνη και στην ενίσχυση του κλίματος συναδελφικής αλληλεγγύης.

Λέξεις ευρετηρίου: Clinical Governance Climate, Questionnaire, CGCQ, Δημόσιο νοσοκομείο, Κλινική διακυβέρνηση, Στρατιωτικό νοσοκομείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής