Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 680-686

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόπος ζωής των επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα
Εφαρμόζουν ό,τι συστήνουν;

Ν. Μαραβέγιας
Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του υγιεινού τρόπου ζωής των επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα σε σχέση με την εφαρμογή των life's simple 7 (LS7).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το πρώτο εξάμηνο του 2020 διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε δημογραφικά δεδομένα, στοιχεία του τρόπου ζωής βάσει των LS7 και βαθμό βιβλιογραφικής ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη της ιδανικής καρδιαγγειακής υγείας (ΚΑΥ), σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό απασχολούμενο σε κέντρα υγείας (ΚΥ) των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική βαθμολογία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 1–14, με τη μέση τιμή να είναι 8,7 (standard deviation [SD]=2,4). Το 54,8% των συμμετεχόντων είχαν υψηλά επίπεδα βαθμολογίας ΚΑΥ (9–14), το 25,7% μέτρια (7–8) και το 19,5% χαμηλά επίπεδα (0–6). Τα επίπεδα βαθμολογίας ΚΑΥ βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία και την ιδιότητα των συμμετεχόντων. Τα υψηλά επίπεδα μειώνονταν όσο αυξανόταν η ηλικία (p<0,001) και ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους νοσηλευτές σε σύγκριση με τους ιατρούς (p=0,014).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε βιβλιογραφικά ενήμερη για τα οφέλη της ιδανικής ΚΑΥ, τα επίπεδα της βαθμολογίας ΚΑΥ ήταν υψηλά μόνο στην ελαφρά πλειοψηφία του δείγματος. Από τη σύγκριση των ευρημάτων με παρεμφερή επί μέρους στοιχεία ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών μελετών φάνηκε ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας έχει λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής κυρίως όσον αφορά στις τροποποιήσιμες συμπεριφορές υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιδανική καρδιαγγειακή υγεία, Life's simple 7, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής