Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 669-679

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κίνητρα για την παραμονή των ιατρών στα νησιά και σε περιοχές της Ελλάδας με αυξημένη τουριστική κίνηση

Π. Γαλάνης,1 Ο. Σίσκου,2 Ο. Κωνσταντακοπούλου,2,3 Γ. Αγγελόπουλος,2 Α. Φανού,3 Δ. Καϊτελίδου2,3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των κινήτρων για την παραμονή των ιατρών σε νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς και ορισμένων δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών που μπορούν να επηρεάζουν τα κίνητρα αυτά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη τον Ιούνιο του 2020 με τη χρήση ερωτηματολογίου και την εφαρμογή δειγματοληψίας ευκολίας. Το ερωτηματολόγιο της μελέτης περιλάμβανε δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ιατρών και τα κίνητρα παραμονής τους σε νησιά (εκπαιδευτικά κίνητρα, εργασιακές συνθήκες, βαθμολογικά κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, συνθήκες διαβίωσης και προσωπικά κίνητρα).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 83 ιατρούς που εργάζονταν σε νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές και η μέση ηλικία τους ήταν τα 42,6 έτη. Ταξινομώντας τα κίνητρα κατά φθίνουσα σειρά, αρχίζοντας από το σημαντικότερο κίνητρο, η κατάταξη ήταν η εξής: (α) εκπαιδευτικά κίνητρα, (β) εργασιακές συνθήκες, (γ) βαθμολογικά κίνητρα, (δ) οικονομικά κίνητρα, (ε) συνθήκες διαβίωσης και (στ) προσωπικά κίνητρα. Το 53% των ιατρών δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί καθόλου έως λίγο για τα κίνητρα που παρέχει σήμερα το ελληνικό κράτος για την παραμονή των ιατρών στα νησιά. Οι γυναίκες θεωρούσαν πιο σημαντικές τις εργασιακές συνθήκες (p=0,01) και τις συνθήκες διαβίωσης (p=0,04). Επί πλέον, οι ιατροί μικρότερης ηλικίας θεωρούσαν μεγαλύτερης σημασίας τα βαθμολογικά και τα εκπαιδευτικά κίνητρα (p=0,04 και στις δύο περιπτώσεις). Οι ιατροί στα νοσοκομεία θεωρούσαν σημαντικότερα τα βαθμολογικά κίνητρα (p=0,1) και οι ιατροί μικρότερης ηλικίας θεωρούσαν μεγαλύτερης σημασίας τα οικονομικά κίνητρα (p=0,3), χωρίς όμως οι εν λόγω σχέσεις να είναι στατιστικά σημαντικές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση προέκυψε ότι εκτός από τα οικονομικά κίνητρα σημαντικότερης σημασίας κρίθηκαν τα κίνητρα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη και τις συνθήκες διαβίωσης. Επί πλέον, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είχαν πολύ μικρό βαθμό ενημέρωσης για τα υφιστάμενα κίνητρα. Συνεπώς, οι προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας χρειάζεται να επικεντρωθούν προς την ανάπτυξη μιας διευρυμένης δέσμης ρεαλιστικών κινήτρων τα οποία απαιτείται να κοινοποιηθούν προς τους ιατρούς με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατροί, Κίνητρα, Νησιά, Παραμονή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής