Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 662-668

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκριση του πραγματικού κόστους και της αποζημίωσης που λαμβάνει το νοσοκομείο
σε δύο ελληνικές μονάδες εντατικής θεραπείας
Μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης

Α. Πλατανιάς,1 Θ. Μαριόλης-Σαψάκος,1 Ι. Παυλοπούλου,1 Χ. Τριανταφύλλου,1 Γ. Κουπλαμπά,2 Χ. Μαθάς,3 Φ. Νικολάου,4 Π. Μυριανθεύς1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2ECONCARE, Αθήνα
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα
4Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η σύγκριση του πραγματικού κόστους νοσηλείας ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) παίδων και σε μια ΜΕΘ ενηλίκων σε σχέση με την αποζημίωση που κατέβαλε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο εκάστοτε νοσοκομείο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη αναδρομική μελέτη παρατήρησης. Το πραγματικό κόστος υπολογίστηκε με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους bottomup. Η αποζημίωση που έλαβε το νοσοκομείο από τον ΕΟΠΥΥ υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τη διάρκεια νοσηλείας. Τα δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών συλλέχθηκαν από τους φακέλους ασθενούς. Το ημερήσιο οικονομικό έλλειμμα ανά κλίνη ΜΕΘ υπολογίστηκε ως η διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόστους νοσηλείας και της αποζημίωσης που έλαβε το νοσοκομείο από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αξιολογηθεί η οικονομική επιβάρυνση των νοσοκομείων. Το πραγματικό κόστος της νοσηλείας και της αποζημίωσης του νοσοκομείου από τον ΕΟΠΥΥ υπολογίστηκε για τους ασθενείς που εισήχθησαν σε μια ΜΕΘ ενηλίκων και σε μια ΜΕΘ παίδων του λεκανοπεδίου Αττικής από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 928 παιδιατρικοί και 718 ενήλικες ασθενείς ΜΕΘ. Το πραγματικό κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με το ύψος της αποζημίωσης που κατέβαλε ο ΕΟΠΥΥ στο νοσοκομείο τόσο στον ενήλικο όσο και στον παιδιατρικό πληθυσμό. Το ημερήσιο οικονομικό έλλειμμα ανά κλίνη ΜΕΘ ήταν σημαντικά υψηλότερο στην παιδιατρική ΜΕΘ. Η μισθοδοσία του προσωπικού αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος του πραγματικού κόστους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εισαγωγή του συστήματος ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών (KEN-DRGs) στην Ελλάδα δεν φαίνεται να οδηγεί σε επαρκή αποζημίωση των δημόσιων νοσοκομείων αναφορικά με το κόστος νοσηλείας ασθενών στις ΜΕΘ.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάλυση κόστους, Ελλάδα, Ενήλικας ασθενής, Μονάδα εντατικής θεραπείας, Παιδιατρικός ασθενής, Σύγκριση κόστους.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής