Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 654-661

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και μετατραυματικού stress σε ζευγάρια
κατά τη διάρκεια της καραντίνας COVID-19

Π. Καραμούζη, A. Μπλέκας, E. Παρλαπάνη, Β.A. Νικοπούλου, Β. Χολέβα, Β. Τσιπροπούλου, N.A. Αρναούτογλου,
M.Δ. Κερασίδου, Π. Βοϊτσίδης, M. Παμπουχίδου, M. Ασαρίδου, X.A. Τσιρίδου, I. Διακογιάννης

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Τομέας Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του αντίκτυπου της καραντίνας στην ψυχική υγεία των ατόμων που βιώνουν συγκρουσιακές σχέσεις με τους(τις) συντρόφους τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά 2.998 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής, το σύντομο ερωτηματολόγιο υγείας ασθενών, το ερωτηματολόγιο περιτραυματικής δυσφορίας και το ερωτηματολόγιο διαταραχής μετατραυματικού stress. Η ποιότητα της σχέσης πριν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας αξιολογήθηκε με δύο λήμματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μια υπο-ομάδα 145 ερωτηθέντων (4,8% του συνολικού δείγματος) ανέφεραν ότι η σχέση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Περίπου το 0,2% από αυτούς ανέφεραν ότι βρίσκονταν σε πραγματικό κίνδυνο. Συνολικά, το 85% της υπο-ομάδας ανέφερε μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα άγχους, το 50% ανέφερε μέτρια έως σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ το 17,6% πληρούσε τα κριτήρια για πιθανή διαταραχή μετατραυματικού stress.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκτός από την επιβάρυνση που αποδίδεται στην πανδημία και τα σχετικά περιοριστικά μέτρα, η παρούσα μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης πρόσθετων ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Ζευγάρια, Κατάθλιψη, COVID-19, Μετατραυματικό stress.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής