Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 609-617

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των ασθενών
στις αποφάσεις για τη φροντίδα τους

Β. Φακουκάκη,1 Δ. Καϊτελίδου,1 Κ. Σουλιώτης,2 Ι. Παυλοπούλου1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Η ενεργός συμμετοχή των ασθενών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας και συνακόλουθα της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. Επί πλέον, η φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή και η από κοινού λήψη αποφάσεων είναι έννοιες συνυφασμένες με τη συμμετοχή αυτή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συμμετοχική φροντίδα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Από τη συστηματική αυτή ανασκόπηση καταδεικνύεται η σημασία της σχέσης μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονομικής φροντίδας στη βελτίωση των προσπαθειών για τη διαχείριση της φροντίδας τους. Η ηλικία των ερωτηθέντων, καθώς και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, η εθνικότητα και η εκπαίδευση επηρεάζουν τη στάση των ασθενών. Ο παράγοντας της προηγούμενης εμπειρίας και της ασθένειας βρέθηκε ότι επηρεάζει την επιθυμία συμμετοχής είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως και η πληροφόρηση και η παρουσία ή η απουσία εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του θεράποντος ιατρού. Η επικοινωνία και η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν αναλόγως τη συμμετοχή των ασθενών, ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών υγείας βοηθούν ή παρεμποδίζουν τη συμμετοχή. Η παρούσα ανασκόπηση δείχνει ότι η συμμετοχή των ασθενών εξαρτάται από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση παραγόντων που σχετίζονται με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τις γνώσεις και τα πιστεύω τους, τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, την κατάσταση υγείας, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προωθηθεί μια συνεργατική σχέση μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας και γι' αυτό απαιτείται η εμπλοκή του ασθενούς να γίνει αντιληπτή από όλους ως συμφέρουσα για την υγειονομική περίθαλψη και όχι ως προκλητική συμπεριφορά απέναντι στις ικανότητες και στις δεξιότητες του προσωπικού.

Λέξεις ευρετηρίου: Επικοινωνία επαγγελματία-ασθενούς, Ιατρικά λάθη, Λήψη αποφάσεων, Συμμετοχή των ασθενών, Φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής