Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 601-608

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας
Σωματική δραστηριότητα και διατροφή στην εποχή της πανδημίας COVID-19

Π. Σταχτέας,1 Χ. Σταχτέας2
1Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η τακτική φυσική δραστηριότητα και η ισορροπημένη διατροφή σχετίζονται με πολλαπλά οφέλη για τη σωματική, την ψυχική και την κοινωνική υγεία του πληθυσμού και συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη και στη θεραπεία αρκετών νοσημάτων. Παρ' όλα αυτά, παγκοσμίως παρατηρείται μια συστηματική παραγκώνιση της φυσικής δραστηριότητας, αφού περισσότερο από το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού αθλείται ανεπαρκώς, ενώ ταυτόχρονα έχει συντελεστεί μια στροφή προς ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες μετατρέποντας την παχυσαρκία σε μια σύγχρονη μάστιγα. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η σύγχρονη πρόκληση της ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας και της παχυσαρκίας είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν βιώσιμες δράσεις δημόσιας υγείας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών μέσω κατάλληλων ενεργειών ευαισθητοποίησης, η βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας και του ψηφιακού εγγραμματισμού υγείας του πληθυσμού, καθώς και η καθιέρωση επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών συστάσεων μπορεί να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της δυνατότητας ενεργούς συμμετοχής και της λήψης σωστών αποφάσεων υγείας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Σε ένα αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο που θέτει η πανδημία COVID-19, η δημιουργία σχολείων προαγωγής της υγείας, η αξιοποίηση των εργασιακών χώρων ως πλαίσιο προώθησης του υγιεινού τρόπου διαβίωσης, η ανάπτυξη αστικών πράσινων χώρων και η ρύθμιση της τροφικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των βαθιά παγιωμένων κοινωνικών ανισοτήτων υγείας, μπορεί να αποτελέσουν αποτελεσματικές δράσεις δημόσιας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενδυνάμωση, Καθιστική ζωή, Προαγωγή υγείας, SARS-CoV-2, Φυσική άσκηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής