Τελ. ενημέρωση:

   19-Sep-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022, 583-589

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μη επουλώσιμα έλκη και ακρωτηριασμοί κάτω άκρων σε ασθενείς με εξωνεφρική κάθαρση

Ε. Μπαλανίκας,1 Γ. Βασιλόπουλος,2 Γ. Φασόη,2 Α. Καυγά,2 Ο. Γκοβίνα,2 Ι. Καλεμικεράκης2
1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Οι ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής νόσου, οι οποίοι υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, αποτελούν μια κατηγορία ασθενών που παρουσιάζουν αυξημένη συννοσηρότητα και αρκετές επιπλοκές. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα έλκη και οι ακρωτηριασμοί των κάτω άκρων, που οδηγούν σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους και σε αυξημένη θνητότητα. Ο σακχαρώδης διαβήτης, η περιφερική αρτηριακή νόσος, η ουραιμική πολυνευροπάθεια και η καλσιφύλαξη συνιστούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιου έλκους και ακρωτηριασμού των κάτω άκρων στους συγκεκριμένους ασθενείς. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών παρακολουθείται επαρκώς με συχνές επισκέψεις σε χώρο υγειονομικής περίθαλψης, είναι απαραίτητη η οργάνωση και η υλοποίηση ενός συστηματικού προγράμματος πρόληψης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα και να μειώσει τον κίνδυνο των ελκών και των ακρωτηριασμών των κάτω άκρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακρωτηριασμός, Έλκη ποδός, Εξωνεφρική κάθαρση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής