Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 419-425

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας

Π. Γαλάνης,1 O. Σίσκου,2 Ο. Κωνσταντακοπούλου,2,3 Γ. Αγγελόπουλος,2 Α. Φανού,3 Δ. Καϊτελίδου2,3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, Αθήνα

Οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας συνιστούν ένα σύνθετο και διαχρονικό ζήτημα με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Ιδιαίτερα οι μετανάστες αποτελούν μια ευπαθή ομάδα και είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και να μην απειληθεί η δημόσια υγεία της χώρας υποδοχής. Η περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας καθώς και η πτωχή ποιότητα της φροντίδας υγείας έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην υγεία των μεταναστών. Τα περισσότερα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν οι υπερήλικες μετανάστες, οι μετανάστες που διαμένουν λιγότερο στη χώρα υποδοχής, οι μετανάστες με χαμηλότερο εισόδημα και οι μετανάστες χωρίς ασφάλιση. Η περιορισμένη πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Οι μετανάστες και τα παιδιά τους είναι λιγότερο συχνά ασφαλισμένοι και χρησιμοποιούν σπανιότερα τις υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τους γηγενείς. Τα πλέον σημαντικά προβλήματα στην παροχή φροντίδας υγείας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι η διαφορετική γλώσσα, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη συνέχειας στη φροντίδα και η έλλειψη γνώσης. Η άγνοια της γλώσσας της χώρας υποδοχής συνιστά σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα χρήσης των υπηρεσιών υγείας, αυξάνοντας τον χρόνο αναμονής και δυσχεραίνοντας την τηλεφωνική επικοινωνία. Η άγνοια της γλώσσας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη χρήση των υπηρεσιών υγείας που αφορούν στην ψυχική υγεία. Απαιτείται συστηματική προσπάθεια από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε οι μετανάστες να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνθήκες διαβίωσης της χώρας υποδοχής και παράλληλα να τους δοθεί η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστες, Πρόσβαση, Υπηρεσίες υγείας, Χρήση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής