Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 388-396

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιοριστές του προεγχειρητικού άγχους και του φόβου ογκολογικών ασθενών
και ικανοποίηση από την πληροφόρηση

Δ. Φράγκου,1 Β. Κοκκώνη,2 Α. Βαρακλιώτη,3 Π. Γαλάνης1
1Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Χειρουργικός Τομέας, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Αθήνα
3Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του προεχγειρητικού άγχους και του προεγχειρητικού φόβου των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση και η διερεύνηση πιθανών προσδιοριστών του άγχους και του φόβου. Επί πλέον, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της πληροφόρησης που λαμβάνουν οι ογκολογικοί ασθενείς πριν από την επέμβαση και του άγχους και του φόβου που βιώνουν.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 131 ογκολογικοί ασθενείς σε ένα γενικό νοσοκομείο της Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο του 2021. Μελετήθηκαν διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ για την εκτίμηση του προεγχειρητικού άγχους χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Depression Anxiety Stress Scale, για την εκτίμηση του προεγχειρητικού φόβου το ερωτηματολόγιο Surgery Fear Questionnaire και για την εκτίμηση της ικανοποίησης από την πληροφόρηση το ερωτηματολόγιο Information Satisfaction Questionnaire.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 47,8 έτη και το 64,1% ήταν άνδρες. Το 48,1% των ασθενών είχαν άγχος, ενώ ο φόβος που βίωναν ήταν μέτριος. Το 58% των ασθενών δήλωσαν ότι η πληροφόρηση ήταν καλή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης η αύξηση της ηλικίας σχετιζόταν με μείωση του άγχους, η αύξηση της πληροφόρησης με μείωση της κατάθλιψης και του φόβου, ενώ η προηγούμενη χειρουργική εμπειρία σχετιζόταν με αύξηση του φόβου για βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Επί πλέον, βρέθηκε ότι η αύξηση του φόβου σχετιζόταν με αύξηση της κατάθλιψης, του stress και του άγχους που βίωναν οι ασθενείς πριν από το χειρουργείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική για τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και επομένως θα πρέπει να υιοθετηθούν οι κατάλληλες στρατηγικές, για να είναι σε θέση οι ασθενείς να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από την επέμβαση, με σκοπό τη μείωση του προεγχειρητικού άγχους και του φόβου.

Λέξεις ευρετηρίου: Επέμβαση, Ογκολογικοί ασθενείς, Πληροφόρηση, Προεγχειρητικό άγχος, Προεγχειρητικός φόβος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής