Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 381-387

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δοκιμή αξιοπιστίας, μετάφραση και διαπολιτισμική προσαρμογή της παγκόσμιας κλίμακας αντίληψης
στα Ελληνικά σε ασθενείς με ισχιαλγία.
Ένα γρήγορο κλινικό εργαλείο αξιολόγησης της προόδου των ασθενών μετά τη θεραπεία

Ν. Κοντακιώτης, Γ. Γιόφτσος
Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Μετάφραση, διαπολιτισμική προσαρμογή και έλεγχος της αξιοπιστίας του GPES στα Ελληνικά σε ασθενείς με ισχιαλγία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη μετάφραση στα Ελληνικά, το δεύτερο στάδιο ήταν η πολιτιστική προσαρμογή του GPES-7 από ασθενείς με ισχιαλγία και το τρίτο στάδιο ήταν ο καθορισμός της αξιοπιστίας δοκιμής του GPES-7 GR. Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δημοσιευμένες οδηγίες. Χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός της προσέγγισης «εμπρός-πίσω» μετάφρασης και της προσέγγισης διπλού πίνακα. Δεκαπέντε ασθενείς με ισχιαλγία συμμετείχαν στη διαδικασία πολιτιστικής προσαρμογής και 70 ασθενείς στη διαδικασία αξιοπιστίας. Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας δοκιμής, η GPES δόθηκε στην αρχή της θεραπείας και 3 ημέρες αργότερα, και χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής κάππα του Cohen.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η διαδικασία μετάφρασης πραγματοποιήθηκε χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επιλογές των συμμετεχόντων, η τελική έκδοση της ελληνικής έκδοσης της GPES συμφωνήθηκε από την ειδική ομάδα και τον ανεξάρτητο φυσικοθεραπευτή. Η αξιοπιστία δοκιμής της GPES αποδείχθηκε εξαιρετική (k=0,919, 95% CI: 83,3-92).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η GPES δοκιμάστηκε με επιτυχία για αξιοπιστία, μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε πολιτιστικά σε ελληνική έκδοση και προτάθηκε ως ένα αξιόπιστο γρήγορο κλινικό εργαλείο που αξιολογεί την εξέλιξη των ασθενών με ισχιαλγία μετά τη θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Διαπολιτισμική προσαρμογή, Ελληνικά, Ισχιαλγία, Μετάφραση, Παγκόσμια κλίμακα αντίληψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής