Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 366-373

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Αττική

A. Γαβρίλη,1 B. Καπάκη2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις τοπικές ομάδες υγείας (ΤΟΜΥ) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΥΠΕ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη έρευνα όπου συγκεντρώθηκαν 320 ερωτηματολόγια με δειγματοληψία ευκολίας. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν ασθενείς που επισκέφθηκαν τις ΤΟΜΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής, στο διάστημα Σεπτεμβρίου του 2018 έως Φεβρουάριο του 2019. Το εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο "Patient Satisfaction Questionnaire-18 (PSQ-18)". Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 53,3 έτη (τυπική απόκλιση [ΤΑ]: 16,6). Οι περισσότερες επισκέψεις έγιναν σε παθολόγο (49,1%). Οι σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης ήταν η συνταγογράφηση φαρμάκων (20%) και η ιατρική εξέταση (18,4%), ενώ ως μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ τηλεφωνικής επικοινωνίας και ημερομηνίας του ραντεβού ήταν οι 10,3 ημέρες (ΤΑ: 11,2). Η ικανοποίηση των ασθενών ήταν υψηλή έως αρκετά υψηλή, σε όλες τις επί μέρους παραμέτρους ικανοποίησης (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, χρόνος με τον ιατρό, τεχνικές ποιότητας, γενική ικανοποίηση, προσβασιμότητα). Η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου (p=0,001) και η αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ τηλεφωνικής επικοινωνίας και ημερομηνίας ραντεβού (p<0,001) σχετίζονταν με μείωση της ικανοποίησης. Η αύξηση της αυτοεκτίμησης της υγείας (p=0,012), η αύξηση των επισκέψεων στις ΤΟΜΥ (p=0,04) και η αύξηση της ηλικίας (p=0,004) σχετίζονταν με αύξηση της ικανοποίησης. Οι εργαζόμενοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη ικανοποίηση σε σχέση με τους άνεργους/συνταξιούχους (p=0,009).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βάσει των υψηλών επιπέδων ικανοποίησης των ασθενών στις επί μέρους παραμέτρους, προέκυψε ότι οι ασθενείς των ΤΟΜΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής φαίνεται ότι ήταν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες ΠΦΥ που λάμβαναν. Παρά το γεγονός ότι οι ΤΟΜΥ αποτελούν νέες δομές ΠΦΥ, φαίνεται ότι οι ασθενείς τις επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες ΠΦΥ από αυτές.

Λέξεις ευρετηρίου: Αττική, Ικανοποίηση ασθενών, Ποιότητα, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής