Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 332-343

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων νοσηλευόμενων παιδιών
από την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας

Ε. Ξενοδοχίδου,1,2 Π. Θεοδώρου,2 Ρ. Καραγιάννη,2,3 Χ. Πλατής2,4
1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
3Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα
4Κέντρο Κοστολόγησης και Τεκμηρίωσης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων των παιδιατρικών ασθενών, προκειμένου να εκτιμηθούν η ποιότητα και τα αποτελέσματα της παρεχόμενης φροντίδας, αλλά και ποικίλες πτυχές που αφορούν στις δομές και στις διαδικασίες (π.χ. προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα πόρων, υποδομές, διαδικασίες νοσηλείας και θεραπείας) στο δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη συγχρονική έρευνα με ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε 120 γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν για >3 ημέρες σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών (ΓΝΠΑ) «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Το ερευνητικό εργαλείο ήταν το Swedish Pyramid Quality of Care Questionnaire – Parents version.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων γονέων ανήλθε σε υψηλά επίπεδα, με τον γενικό δείκτη να προσεγγίζει το 80,2%. Στον βαθμό αυτόν συνέβαλαν κυρίως η συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (ικανοποίηση στο 93,11%) και η παρεχόμενη από αυτό φροντίδα (92,32%), καθώς και η πληροφόρηση που παρείχε για την ασθένεια/κατάσταση του παιδιού (84,75%). Ο χαμηλότερος βαθμός ικανοποίησης αφορούσε στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας (66,16%) και στο εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού (68,14%), δύο διαστάσεις που συσχετίζονται σε έντονα μέτριο βαθμό με τη γενική ικανοποίηση. Η δυσαρέσκεια από τους χρόνους αναμονής αφορούσε κυρίως στις κλινικές και στις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ όσο σοβαρότερη ήταν η κατάσταση του παιδιού, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ικανοποίηση από τον χρόνο αναμονής. Βασική προσδοκία των γονέων ήταν η θεραπεία και η λήψη της κατάλληλης νοσοκομειακής φροντίδας, ενώ αξιολόγησαν ως κύριο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης νοσηλείας την ανακούφιση του παιδιού και την ενημέρωσή τους για την κατάστασή του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ικανοποίηση των γονέων από τη νοσοκομειακή παιδιατρική φροντίδα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Τα προβλήματα πρόσβασης, οι ελλείψεις υποδομών και η ένταση, καθώς και η υπερφόρτωση των εργαζομένων, είναι οι παράγοντες που περιορίζουν την ικανοποίηση και συνεπώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αλλαγή στρατηγικής, με την εφαρμογή του οικογενειοκεντρικού μοντέλου στη δημόσια παιδιατρική φροντίδα, μπορεί να αυξήσει την ποιότητά της, αλλά και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον τομέα των παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση γονέων, Οικογενειοκεντρική φροντίδα, Παιδιατρική φροντίδα, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής