Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 313-321

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εισαγωγή της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ) στην Ελλάδα
και η σύγκριση με την ευρωπαϊκή εμπειρία

Ι. Mέντης
Διεύθυνση Φαρμάκου, Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, Αθήνα

Η κρισιμότητα του ρόλου της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ATY) στον τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και της βιωσιμότητας των υγειονομικών συστημάτων είναι τεκμηριωμένα αδιαμφισβήτητη τις τελευταίες δεκαετίες και το γεγονός αυτό αποτυπώνεται με ενάργεια στην εγκαθίδρυση φορέων ATY σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει αντίστοιχα προγράμματα, και συνεπακόλουθα και στην Ελλάδα, με τους πρόσφατα θεσπισθέντες νόμους, ερειδόμενους στη διεθνή εμπειρία, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς από τη διαρκή ανταπόκριση των εν λόγω φορέων στις αενάως αναδυόμενες προκλήσεις, όπως αυτή της πανδημίας Covid-19. Επιπρόσθετα, η καταγραφή των μεθόδων λειτουργίας που προσδιορίζει καθέναν από τους παραπάνω φορείς, με εμφανείς ομοιότητες, όπως και διαφορές, συνιστά αιτία ώσμωσης της διεθνούς εμπειρίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με απώτατο στόχο τη βαθμιαία επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Μέσω της τελευταίας, η οποία εμφανίζεται συνεχώς εξελισσόμενη, η αναβάθμιση του επιπέδου υγείας που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για τα επί μέρους εθνικά υγειονομικά συστήματα είναι ευδιάκριτες και ως εκ τούτου η Ελλάδα, υπό το διαμορφωθέν εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλει να αξιοποιήσει προσηκόντως τα ευρήματα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου να εξασφαλίσει τον διττό στόχο της βιωσιμότητας του εγχώριου υγειονομικού συστήματος και της παροχής εκσυγχρονισμένης υγειονομικής περίθαλψης στους Έλληνες πολίτες ως το πλέον ορατό αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Διεθνής Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, Υγειονομικά συστήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής