Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(3), Μάιος-Ιούνιος 2022, 295-307

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμβολή της συμμετοχής στη διαμόρφωση των θεραπευτικών πρακτικών σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία

Ρ. Δημακόπουλος,1 Μ. Παπαδοπούλου,1 R. Pons2
1Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιαγγειακής Μελέτης της Κίνησης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «H Αγία Σοφία», Αθήνα

Η δημοσίευση της διεθνούς ταξινόμησης της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει συντελέσει στον επαναπροσδιορισμό των αντιλήψεών μας σχετικά με την υγεία και την αναπηρία παγκοσμίως. Η έννοια της «συμμετοχής», όπως αυτή ορίζεται από την ICF, αποτελεί για τα παιδιά και τους νέους με αναπηρία έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της υγείας και από τους βασικότερους στόχους της θεραπευτικής παρέμβασης, ενώ πλέον αναγνωρίζεται και ως ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εν τούτοις, υπάρχουν όλο κα περισσότερες ενδείξεις ότι η «συμμετοχή» των παιδιών και των νέων με αναπηρία είναι συχνά περιορισμένη σε σχέση με τους συνομηλίκους με τυπική ανάπτυξη. Επί πλέον, οι διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη χώρα μας συνεχίζουν να κατευθύνουν την παρέμβασή τους αποκλειστικά στο επίπεδο του ατόμου, κυρίως στις σωματικές λειτουργίες και δομές, και της δραστηριότητας με την προσδοκία μιας απ' ευθείας επίδρασης στη συμμετοχή. Στόχο της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί ο καθορισμός της εννοιολογικής δομής της συμμετοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που την περιγράφουν, καθώς και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων παραγόντων οι οποίοι την επηρεάζουν αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτοί επιδρούν στη συμμετοχή. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αρτιότερη αξιολόγηση και καταγραφή της συμμετοχής, καθώς και για τη διερεύνηση των κατάλληλων τρόπων ενσωμάτωσης συγκεκριμένων παραγόντων στις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε παιδιά και εφήβους με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι οι επικεντρωμένες στη συμμετοχή θεραπευτικές προσεγγίσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ο προσδιορισμός των επί μέρους στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.

Λέξεις ευρετηρίου: Έφηβος, ICF, Κινητική αναπηρία, Παιδί, Συμμετοχή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής