Τελ. ενημέρωση:

   29-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 253-263

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου σχετικά με τις γνώσεις
και τις στάσεις των νοσηλευτών απέναντι σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Α. Τόσκα,1 Δ. Λατσού,2 Μ. Σαρίδη,1 Π. Σαράφης,1 Κ. Σουλιώτης2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Γενικό Τμήμα Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Λαμία
2Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ H μετάφραση και η στάθμιση στον ελληνικό πληθυσμό ερωτηματολογίου σχετικά με τις γνώσεις, τις απόψεις και τις στάσεις των νοσηλευτών σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τη γνώση του νόμου και της ηθικής, καθώς και τον ρόλο μιας επιτροπής δεοντολογίας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα με δίγλωσση μετάφραση προς δύο κατευθύνσεις από 4 μεταφραστές και έναν ανεξάρτητο ερευνητή. Στη συνέχεια, η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου τεκμηριώθηκε με δύο μεθόδους, τη φαινομενική εγκυρότητα και την εγκυρότητα περιεχομένου, από 5 ειδικούς εμπειρογνώμονες και 10 νοσηλευτές. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στις απαντήσεις 20 νοσηλευτών. Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 σε γενικό νοσοκομείο της Ελλάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η φαινομενική εγκυρότητα έδειξε ότι η πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων δήλωσαν ότι το ερωτηματολόγιο περιγράφει τις έννοιες του θέματος για το οποίο δημιουργήθηκε να μετρήσει. Ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου του ερωτηματολογίου της έρευνας κυμαινόταν από 0,8–1,00. Εξήντα από τις 70 ερωτήσεις και υποερωτήσεις είχαν δείκτη 1,00, υποδεικνύοντας πλήρη συμφωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων (0,86). Επίσης, ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου κλίμακας ήταν 0,97. Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων βαθμολογήθηκαν με καλή ή πολύ καλή συμφωνία (>0,6), ενώ 10 ερωτήσεις βαθμολογήθηκαν με χαμηλή συμφωνία και 11 ερωτήσεις με μέτρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο ανέδειξε κατάλληλο επίπεδο φαινομενικής και εγκυρότητας περιεχομένου από τους εμπειρογνώμονες, με υψηλό δείκτη. Επίσης, έδειξε μεγάλη αξιοπιστία και υψηλό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των νοσηλευτών. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι απλό, εύκολα κατανοητό στη συμπλήρωση και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Δεοντολογία, Εγκυρότητα, Ερωτηματολόγιο, Ηθική, Νοσηλευτές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής