Τελ. ενημέρωση:

   29-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 217-226

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ασθενών με ρευματικές παθήσεις στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα)

Ν. Ρίκος,1 Μ. Φλουρή,1 Ε. Πανδερμαράκη,1 Ε. Σμπόκος,2 Μ. Λιναρδάκης2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με κοινές ρευματικές παθήσεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σχεδιάστηκε και διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2018 στο νότιο Αιγαίο στην Ελλάδα, συλλέγοντας δεδομένα από 465 ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα SF-36, συγκρίνοντας τα επίπεδά της σε τρεις ομάδες ασθενών: (α) αυτούς με ρευματοειδή αρθρίτιδα μόνο, (β) εκείνους με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες ρευματικές παθήσεις και (γ) τους ασθενείς με άλλες ρευματικές παθήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 75,9% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία όλων των συμμετεχόντων ήταν τα 58,6 έτη (±13,9). Ποσοστό 64,3% διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 18,5% με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και 17,2% με σπονδυλοαρθρίτιδα. Όλοι οι ασθενείς βρέθηκαν να έχουν μέτρια έως χαμηλά επίπεδα ποιότητας ζωής, με το υψηλότερο μέσο επίπεδο να καταγράφεται στην «ψυχική υγεία» σε σύγκριση με τη «γενική υγεία» (57,0 έναντι 39,1, p<0,001). Σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε μεταξύ των δύο κύριων συνιστωσών, «ψυχική» και «σωματική» (52,1 έναντι 41,2, p<0,001). Οι ασθενείς με «ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες ρευματικές παθήσεις» φάνηκε ότι είχαν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής στη «φυσική λειτουργικότητα», στον «σωματικό πόνο», στη «γενική υγεία», στη «ζωτικότητα», στην «κοινωνική λειτουργικότητα» και στην «ψυχική υγεία» σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες (p<0,05), καθώς και συνολικά στη «σωματική» και στην «ψυχική» συνιστώσα (p<0,01). Υψηλότερες πιθανότητες για χαμηλή ποιότητα ζωής βρέθηκαν στη «φυσική υγεία» για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες ρευματικές παθήσεις (OR: 1,89, p=0,042) ή για χαμηλή ποιότητα ζωής στη «σωματική» και στην «ψυχική υγεία» των γυναικών και σε ασθενείς με αυξημένη συννοσηρότητα (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όλες οι συνιστώσες της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία των εν λόγω ασθενών έχει βρεθεί ότι διαφοροποιούνται σε σχέση με τη νόσο και με τις συνοδές ρευματικές παθήσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση της ποιότητας, Νοσηρότητα, Ποιότητα ζωής, Ρευματικές παθήσεις, SF36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής