Τελ. ενημέρωση:

   22-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 197-207

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρδιακή αποκατάσταση και καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις
μετά από χειρουργείο μιτροειδούς βαλβίδας

Τ. Παλάγκας, Ι.Μ. Λαγού, Γ. Πέπερα
Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

Οι βαλβιδοπάθειες αποτελούν συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη και ο επιπολασμός τους αυξάνεται με την ηλικία. Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελεί το συχνότερο βαλβιδικό νόσημα και ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου η αντιμετώπισή της απαιτεί χειρουργείο επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης της μιτροειδούς βαλβίδας (ΧΜΒ). Η καρδιακή αποκατάσταση και η άσκηση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε τέτοιου είδους χειρουργεία, μειώνοντας σε έναν μεγάλο βαθμό τη νοσηρότητα και τη θνητότητα. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή σε ασθενείς με ΧΜΒ, ως διεπιστημονικό μέλος της καρδιακής αποκατάστασης, είναι η αξιολόγηση αλλά και η συνταγογράφηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε ασθενή. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως των εν λόγω ασθενών δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στις θεραπείες, είτε λόγω οικονομικού κόστους, είτε εξ αιτίας αδυναμίας μετακίνησης, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Καινοτόμες μέθοδοι, όπως αυτή της εξατομικευμένης εφαρμογής e-Health, η τηλε-αποκατάσταση, η άσκηση από το σπίτι, η υδροθεραπεία, η χρήση νευρομυϊκού ηλεκτρικού ερεθισμού, συνιστούν αποτελεσματικές και χρήσιμες εναλλακτικές αποκατάστασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις, Καρδιακή αποκατάσταση, Μιτροειδής βαλβίδα, Τηλε-αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής