Τελ. ενημέρωση:

   22-Mar-2022
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 39(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2022, 181-187

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά νηπίων με σύνδρομο Williams-Beuren
Η μεταξύ τους σχέση

Δ. Κατσαρού,1 Γ. Ανδρέου2
1Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Bόλος, Ελλάδα

Το σύνδρομο Williams-Beuren (SWB) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που οφείλεται στη διαγραφή μιας περιοχής στο χρωμόσωμα 7q11.23 και συνιστά βασική αιτία συννοσηρότητας με τη νοητική καθυστέρηση. Το εν λόγω σύνδρομο εμφανίζει συγκεκριμένο γλωσσικό και γνωστικό φαινότυπο. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των νηπίων με SWB, με έμφαση στις αδυναμίες και στις δεξιότητες των συγκεκριμένων παιδιών, καθώς και στο πώς και στο κατά πόσο αυτά τα χαρακτηριστικά εμμένουν και στην εφηβεία. Παράλληλα, αναλύονται τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά και δίνεται έμφαση ανάμεσα στο γλωσσικό και στο γνωστικό τους προφίλ με κριτικό σχολιασμό στη μεταξύ τους σχέση, μέσα από σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά ευρήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Γλωσσική ανάπτυξη, Γνωστική ανάπτυξη, Νηπιακή ηλικία, Νοητική καθυστέρηση, Σύνδρομο Williams-Beuren.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής