Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 531-538

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση ρατσιστικών αντιλήψεων και αυτοσυμπόνιας σε Έλληνες φοιτητές

Φ. Τζαβέλλα,1 Ι.B. Παπαθανασίου,2 Ε. Τζίκα,1 Θ. Φωτιάδη,1 Ε. Χαμπέση,1 Ε.Χ. Φραδέλος2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αντιλήψεων για τον ρατσισμό, κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και επιπέδων αυτοσυμπόνιας σε φοιτητές και φοιτήτριες ελληνικού πανεπιστημίου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική, διαδικτυακή μελέτη σε 251 φοιτητές και φοιτήτριες δύο τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών και φοιτητριών και τα εργαλεία μέτρησης «Κλίμακα αυτοσυμπόνιας (SCS)» και «Αντιλήψεις για τον ρατσισμό». Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 20.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από το σύνολο των 251 φοιτητών και φοιτητριών, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (68,9%, n=173), το 31,1% άνδρες και η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 23,9±6,6 έτη. Στην κλίμακα αυτοσυμπόνιας οι συμμετέχοντες σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα «ενσυνειδητότητα» (3,11±0,90) και ακολούθησαν η «επίκριση προς τον εαυτό» (2,88±0,89) και η «υπερβολική ταύτιση» (2,86±0,93). Στην κλίμακα αντιλήψεων για τον ρατσισμό η υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε στην υποκλίμακα του «ρατσισμού» ως μείζονος προβλήματος, αλλά με μέση τιμή χαμηλότερη από τον διάμεσο, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν αναγνώριζαν τον ρατσισμό ως σημαντικό πρόβλημα. Όσον αφορά στα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ρατσιστικών συμπεριφορών με το φύλο, την ηλικία και τη θρησκευτικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι υπάρχει συμφωνία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και συσχέτιση αυτοσυμπόνιας και μη εκδήλωσης ρατσιστικών αντιλήψεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις για τον ρατσισμό, Αυτοσυμπόνια, Ρατσισμός, Φοιτητές/φοιτήτριες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής