Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 517-523

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η άσκηση είναι φάρμακο»
Ανίχνευση των απόψεων και των στάσεων μαθητών Γυμνασίου

Φ. Ζαράνη, Α. Φιλίππου, Μ. Κουτσιλιέρης
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών όσον αφορά στη σωματική άσκηση και τα οφέλη της στην υγεία, η απεικόνιση των αντίστοιχων στάσεων και των επιλογών τους στις καθημερινές δραστηριότητές τους, και η ανάδειξη πιθανής διαφορετικότητας στις απόψεις και στις προτιμήσεις των μαθητών ανάλογα με το σχολείο φοίτησης και το φύλο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 166 μαθητές (ηλικίας 12,1±0,3 ετών) της Α΄ τάξης του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου και του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων, οι οποίοι συμπλήρωσαν ανώνυμα, κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Student's t-test για ανεξάρτητα δείγματα, ενώ το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά στις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τη σωματική άσκηση, ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν καλύτερος στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο από εκείνον των Μελισσίων. Από την άποψη της ποιότητας ζωής, οι μαθητές και των δύο σχολείων «βρίσκονταν σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης». Ο μέσος χρόνος άθλησης των μαθητών, ανεξαρτήτως φύλου, ήταν ίδιος και στα δύο σχολεία, 4 ημέρες την εβδομάδα, συνολικά 5,5 ώρες. Μόνο το 24,7% των μαθητών ασκούνταν επαρκώς (7 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα). Το συνολικό ποσοστό των κοριτσιών που αθλούνταν επαρκώς ήταν χαμηλότερο από εκείνο των αγοριών. Τα αθλήματα που προτιμούσαν τα αγόρια ήταν κυρίως το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση (basketball), ενώ η πλειονότητα των κοριτσιών ασχολούνταν με τον χορό και την πετοσφαίριση (volleyball).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου ήταν αρκετά καλά ενημερωμένοι σχετικά με τη σωματική άσκηση και τα οφέλη της. Μόνο ένας στους 4 μαθητές ασκείτο επαρκώς, ανεξαρτήτως σχολείου, με τα αγόρια να παρουσιάζουν καλύτερα ποσοστά απ' ό,τι τα κορίτσια. Όσον αφορά στα αθλήματα τα οποία επιλέγουν οι μαθητές, αυτά διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, αλλά και το σχολείο που φοιτούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόψεις, Άσκηση, Μαθητές Γυμνασίου, Στάσεις, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής