Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 508-516

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
και η συμβολή της αποκατάστασης

Π. Μαρούλη,1 Β. Καπάκη2
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) και η συμβολή της αποκατάστασης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτελούσαν 103 ασθενείς που είχαν υποστεί ΑΕΕ και λάμβαναν υπηρεσίες αποκατάστασης στο Τμήμα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Η συλλογή του δείγματος έγινε με δειγματοληψία ευκολίας από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Stroke Specific-Quality Of Life Questionnaire (SS-QOLQ) μεταφρασμένο και σταθμισμένο στα Ελληνικά. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 22.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΑΕΕ φάνηκε να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία τους και την επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση. Το 59,2% των ασθενών αξιολόγησαν τη συνολική κατάσταση της υγείας τους μετά το ΑΕΕ ως μέτρια. Οι ασθενείς δήλωσαν ότι το ΑΕΕ επηρέασε αρνητικά την προσωπικότητα (74,5%), την ικανότητα σκέψης τους (69,6%), την αυτοφροντίδα τους (56,5%), την όρασή τους (54,5%), την ενέργειά τους (53,3%), τη χρήση των άνω άκρων τους (43%) και τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων εργασιών (42,6%). Επί πλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η διάθεση (42,5%) είχε επηρεαστεί αρνητικά μετά το ΑΕΕ, καθώς και η ικανότητα βάδισης (45,7%) και η κοινωνική (44,9%) και η οικογενειακή (44,3%) τους ζωή. Η μέση μηνιαία δαπάνη που ήταν πρόθυμοι να καταβάλλουν οι ασθενείς για υπηρεσίες αποκατάστασης μετά το ΑΕΕ ήταν 100 € (ενδιάμεσο εύρος: 0–200 €).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το νευρολογικό έλλειμμα και ο βαθμός απώλειας της λειτουργικής ικανότητας σχετίζονται με την έκταση της βλάβης των κυττάρων του εγκεφάλου, ενώ η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΑΕΕ έχει σχέση με πλήθος άλλων παραγόντων, όπως είναι η αποκατάσταση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, ο βαθμός στήριξης από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον και η προσωπικότητα του ασθενούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Αποκατάσταση, Ποιότητα ζωής, Πρόθεση πληρωμής ασθενών SS-QOLQ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής