Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 497-507

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις και δεξιότητες Ελλήνων επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τη διαλογή (triage)
σε τμήματα επειγόντων περιστατικών

Γ. Ποντισίδης,1 Χ. Πλατής,2 Π. Γαλάνης,3 Ν. Πολύζος,4 Θ. Μπελλάλη5
1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
2Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) σχετικά με τη διαλογή των περιστατικών σε τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017, στην οποία συμμετείχαν 357 ΕΥ (146 ειδικευμένοι/ειδικευόμενοι ιατροί και 211 νοσηλευτές/βοηθοί νοσηλευτών) που εργάζονταν σε ΤΕΠ 12 δημόσιων ελληνικών νοσοκομείων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Triage Skill Questionnaire (TSQ) και Triage Knowledge Questionnaire (TKQ). Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το επίπεδο των γνώσεων στη διαλογή περιστατικών βρέθηκε να είναι χαμηλό προς μέτριο, στις δεξιότητες για τη διαλογή συνολικά ήταν μέτριο προς υψηλό, στις δεξιότητες της ταχείας εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς ήταν μέτριο προς υψηλό, στις δεξιότητες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ασθενών ήταν μέτριο, ενώ στις δεξιότητες σχετικά με την κατανομή των ασθενών βρέθηκε μέτριο προς υψηλό. Οι πολυμεταβλητές γραμμικές παλινδρομήσεις έδειξαν ότι η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας, η μείωση της ηλικίας και η υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης σχετίζονταν με περισσότερες γνώσεις για τη διαλογή των ασθενών. Σχετικά με τις δεξιότητες, κατ' αρχάς για τη διαλογή και την ταχεία εκτίμηση της κατάστασης των ασθενών, οι ΕΥ που διέθεταν τις καλύτερες ήταν αυτοί με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη διαλογή και με περισσότερες γνώσεις. Οι δεξιότητες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ασθενών βρέθηκαν να συσχετίζονται με την υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη διαλογή, τη μεγαλύτερη ηλικία, τις καλύτερες γνώσεις, καθώς και την πρόσθετη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική. Τέλος, τις καλύτερες δεξιότητες σχετικά με την κατανομή των ασθενών διέθεταν οι ΕΥ με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας στη διαλογή, μεγαλύτερη ηλικία, καλύτερες γνώσεις και πρόσθετη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική και Νοσηλευτική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των Ελλήνων ΕΥ δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διαλογή στον χώρο των ΤΕΠ. Η βασική, αλλά και η πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο της επείγουσας φροντίδας υγείας (ΕΦΥ) κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους χώρους των ΤΕΠ.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις/δεξιότητες/κλίμακες διαλογής, Επαγγελματίες υγείας, ΤΕΠ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής