Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 487-496

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της εφαρμογής της κάρτας ισορροπημένης στοχοθεσίας
στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Π. Θεοδώρου,1 Π. Τριαντοπούλου,2 Α. Καστανιώτη1,3
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
3Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Καλαμάτα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη του βαθμού ετοιμότητας ενός δημόσιου νοσοκομείου αναφορικά με την υλοποίηση ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης, όπως η κάρτα ισορροπημένης στοχοθεσίας (balanced scorecard, BSC), καθώς και ο προσδιορισμός των πιθανών εμποδίων κατά την εφαρμογή της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 92 προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των τμημάτων του νοσοκομείου, καθώς και τρεις συνεντεύξεις των ανώτατων στελεχών του. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Αξιολόγηση της ετοιμότητας ενός οργανισμού για τη διοίκηση της απόδοσης» για τη μέτρηση των επτά θεματικών διαστάσεων, «το όραμα», «την αποστολή και τη στρατηγική του οργανισμού», «το σύστημα απόδοσης», «το σύστημα διοικητικών αναφορών», «την υποστήριξη και τη δέσμευση της διοίκησης», «την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού» και «την αξιολόγηση της απόδοσης και την κουλτούρα μέτρησης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο βαθμός ετοιμότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (ΓΝΝΘΑ) «Η Σωτηρία» για θέματα απόδοσης ήταν πολύ μικρός (36,73 σε κλίμακα 1:100). Παράλληλα, η κατανόηση των εννοιών (όραμα, αποστολή και στρατηγική του νοσοκομείου) ήταν περιορισμένη αν και είχαν τεθεί στόχοι, χωρίς όμως να είναι ποσοτικοποιημένοι. Ωστόσο, δεν υπήρχαν σαφείς, εγκεκριμένες και τυποποιημένες διαδικασίες, καθώς και σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, ενώ υπήρχε ένα στοιχειώδες σύστημα διοικητικών αναφορών. Επιπρόσθετα, υπήρχε σε μικρό βαθμό υποστήριξη και δέσμευση της διοίκησης για την απόδοση, ενώ έλειπε η κατάλληλη και ικανοποιητική εκπαίδευση σχετικά με την απόδοση και την ανάπτυξη σχεδίων επίτευξης στόχων. Επίσης, δεν υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια για την αναγνώριση της απόδοσης, ενώ σε περιπτώσεις μη αποδεκτών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές ενέργειες. Τέλος, υπήρχαν κάποιες βασικές, μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις στο νοσοκομείο, ενώ η διοίκηση ήταν περισσότερο δεκτική σε καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες, μεθόδους και πρακτικές για τη βελτίωση της απόδοσης, σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» χρειάζεται ριζική βελτίωση στα θέματα της απόδοσης, καθώς τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως προς την εφαρμογή της BSC είναι η έλλειψη γνώσεων τόσο για τη μεθοδολογία της BSC όσο και για βασικές έννοιες των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, ο μέτριος βαθμός υποστήριξης της ανώτατης ηγεσίας, τα σοβαρότατα προβλήματα των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και η ελλιπής επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα απόδοσης και σημασίας της εφαρμογής τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Balanced scorecard, Κάρτα ισορροπημένης στοχοθεσίας, Μέτρηση απόδοσης, Στρατηγική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής