Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 476-486

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής, υποστηρικτικά δίκτυα, στιγματισμός και προσαρμογή σε δείγμα ασθενών με ψωρίαση

Π. Σταματίνη, Φ. Αναγνωστόπουλος
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής, των υποστηρικτικών δικτύων, του στιγματισμού και της προσαρμογής των ασθενών με ψωρίαση και η διερεύνηση της σχέσης αυτών με τα δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 110 ασθενείς με ψωρίαση που επισκέπτονταν την ειδική δερματολογική κλινική δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τον δερματολογικό δείκτη ποιότητας ζωής (DLQI), τη σύντομη μορφή της κλίμακας κοινωνικής υποστήριξης (SSQ-6), την κλίμακα στιγματισμού για χρόνιες ασθένειες (SSCI-24), δύο υποκλίμακες της κλίμακας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στη νόσο (PAIS-SR), καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν σε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 25.0. Για τον έλεγχο των διαμεσολαβητικών παραγόντων (mediators) χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα PROCESS, v3.5.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης φάνηκε ότι οι παράγοντες που σχετίζονταν σημαντικά με την ψυχολογική δυσφορία ήταν ο εσωτερικευμένος στιγματισμός, η ποιότητα ζωής, το μορφωτικό επίπεδο και η ικανοποίηση από το κοινωνικό δίκτυο (R2=0,563). Ακόμη, επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός διαμεσολαβητικός ρόλος του συνολικού στίγματος στη σχέση μεταξύ του μεγέθους του υποστηρικτικού δικτύου και της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής δυσφορίας (p<0,001). Τέλος, ο εσωτερικευμένος στιγματισμός επιδρά σημαντικά στη σχέση της ποιότητας ζωής με την ψυχολογική δυσφορία (p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο στιγματισμός των ασθενών με ψωρίαση θα πρέπει να αποτελέσει στόχο παρεμβάσεων των επαγγελματιών υγείας στον εν λόγω πληθυσμό, που θα αποβλέπουν στην καλύτερη προσαρμογή τους στη νόσο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ποιότητα ζωής, Προσαρμογή στην ασθένεια, Στιγματισμός, Υποστηρικτικά δίκτυα, Ψωρίαση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής