Τελ. ενημέρωση:

   20-Jul-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2021, 439-447

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανακουφιστική και υποστηρικτική φροντίδα των ασθενών με άνοια

Κ. Κοντόκωστας, Σ.Γ. Παπαγεωργίου
Α΄ Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο επιπολασμός των ανοιών διαρκώς αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα καθιστώντας τες σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας. Οι ασθενείς με άνοια, λόγω της φυσικής, καταληκτικής πορείας της υποκείμενης νευροεκφυλιστικής ή και αγγειακής νοσολογίας, σε συνδυασμό με την εκδήλωση ποικίλων νοητικών, συμπεριφορικών και κινητικών συμπτωμάτων και την απουσία αποτελεσματικών αιτιολογικών θεραπειών, χρήζουν υπηρεσιών ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας (ΑΦ). Η ΑΦ στη Νευρολογία γενικά και στην άνοια ειδικότερα είναι ένας νέος, διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος και τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η σύγχρονη έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο είναι πολλαπλά. Οι εκ των προτέρων οδηγίες (ΕΠΟ), ως μέρος της πρωτογενούς ΑΦ στην άνοια, συνιστούν το κυριότερο μέσο διασφάλισης των επιθυμιών των ασθενών καθώς εξελίσσεται η νοητική έκπτωση. Διερευνώνται και αναλύονται οι αρχές, οι μέθοδοι, οι εφαρμογές και οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν και διέπουν την παροχή ΑΦ σε ασθενείς με άνοια βάσει της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας και καταγράφονται οι παράμετροι οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο παροχής της ΑΦ, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην καθημερινότητά τους, οι εθνοτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και νομικές συνιστώσες της ΑΦ, καθώς και οι ειδικές συνθήκες της σύνταξης ΕΠΟ. Τα οφέλη εφαρμογής ΑΦ σε ασθενείς με άνοια είναι πολλαπλά, η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της είναι διαρκώς αυξανόμενες, ενώ ο ρόλος των νευρολόγων ως κύριων παρόχων της ΑΦ στην άνοια στο άμεσο μέλλον θα είναι καίριος.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανακουφιστική φροντίδα, Άνοια, Εκ των προτέρων οδηγίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής