Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 74-83

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιοριστές της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο

Β. Κουρκούνη,1 Π. Γαλάνης,2 Γ. Χαραλάμπους3,4
1Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία, Κύπρος
4Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, καθώς και των προσδιοριστών που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη σε δημόσιο γενικό νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2019 με δειγματοληψία ευκολίας. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το WHOQOL-BREF Questionnaire του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά (π.χ. έτη προϋπηρεσίας, εισόδημα, ωράριο εργασίας κ.ά.), ενώ εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η ποιότητα ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 176 συμμετέχοντες και το ποσοστό απόκρισης ήταν 88%. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach's alpha για όλες τις κλίμακες του WHOQOL-BREF ήταν >0,7, γεγονός που δηλώνει εξαιρετική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Οι μέσες τιμές σε όλες τις κλίμακες του WHOQOL-BREF ήταν υψηλές, γεγονός που δηλώνει καλή έως αρκετά καλή ποιότητα ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού. Η καλύτερη ποιότητα ζωής αφορούσε στις κοινωνικές σχέσεις και ακολούθως στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία και στο περιβάλλον. Η αύξηση των ωρών ύπνου και το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σχετίζονταν με καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι συμμετέχοντες που (α) πραγματοποιούσαν δραστηριότητες αναψυχής, (β) δεν έπασχαν από χρόνιο νόσημα, (γ) δεν επιθυμούσαν αλλαγή επαγγέλματος και (δ) εργάζονταν και σε δεύτερη εργασία είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ορισμένα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων είναι απαραίτητη για να δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσιο νοσοκομείο, Ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF, Νοσηλευτικό προσωπικό, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής