Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 64-73

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης
και επαγγελματικής καταπόνησης των οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κρήτης

Ε. Μαΐση,1 Κ. Βλασιάδης,1 Μ. Μαΐση,2 Ε. Πατελάρου,3 Α. Πατελάρου3
1Οδοντιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικής καταπόνησης των οδοντιάτρων που εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, από το επάγγελμά τους και πώς αυτό επιδρά σε διάφορες διαστάσεις της ζωής τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν 41 οδοντίατροι (ποσοστό ανταπόκρισης 85,4%) από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού τύπου (μονάδων υγείας Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας [ΠΕΔΥ]) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2017 έως και τον Απρίλιο του 2018. Στους συμμετέχοντες εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ζητήθηκε να συμπληρωθεί η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου για την ικανοποίηση και την καταπόνηση των εργαζομένων ERI (Effort-Reward Imbalance Questionnaire), ενώ καταγράφηκαν επίσης και κάποια δημογραφικά στοιχεία. Όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 24.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε μέτριος βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης και καταπόνησης των οδοντιάτρων. Το ποσοστό των συμμετεχόντων για τους οποίους η τιμή του λόγου ER (προσπάθεια/ανταμοιβή) ήταν >1 ανήλθε σε 53,7%, ενώ το 24,4% των οδοντιάτρων εμφάνισαν τιμή υπερδέσμευσης/αφοσίωσης στην εργασία >16. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία, τη σχέση εργασίας, τον χρόνο μετά την αποφοίτηση και τη συνολική προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) παρατηρήθηκαν τόσο στην υποκλίμακα «επαγγελματική ασφάλεια/ προσδοκίες ανταμοιβής» όσο και στην υποκλίμακα «δίκαιη επαγγελματική ανταμοιβή».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της μελέτης ανέδειξαν την ανάγκη επιτελικής παρέμβασης και είναι χρήσιμα για τον σχεδιασμό ενεργειών ώστε να αυξηθεί το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των οδοντιάτρων του δημόσιου τομέα και συνεπώς να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας. Περαιτέρω έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης αναγκαία.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματική εξουθένωση, Επαγγελματική ικανοποίηση, Οδοντιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής