Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 43-48

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίδραση της ισχαιμικής περίσφιξης της βραχιόνιας αρτηρίας στο πλάσμα του αίματος.
Μελέτη της μεθόδου της διαφορικής θερμιδομετρίας

A. Παπαγεωργίου,1 A. Παπαδοπετράκη,2 A. Φιλίππου,2 I. Οικονομίδης,3 R. Koynova,1 B. Tenchov1
1Department of Medical Physics and Biophysics, Medical University, Sofia, Βουλγαρία,
2Τμήμα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
3Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ Επίδραση της ισχαιμικής περίσφιξης της βραχιόνιας αρτηρίας (remote ischemic conditioning, RIC) σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πλάσματος του αίματος ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της διαφορικής θερμιδομετρίας (differential scanning calorimetry, DSC).

ΜΕΘΟΔΟΣ Αξιοποιήθηκε η μέθοδος DSC για να εξεταστεί η ενδεχόμενη τροποποίηση των πρωτεϊνών του πλάσματος σε δείγματα αίματος ασθενών με ΟEM που ελήφθησαν πριν και μετά από την παρέμβαση RIC. Η μέθοδος DSC αποτελεί ένα νέο μέσο έρευνας στον τομέα της Βιοϊατρικής, παρέχοντας υψηλής ακρίβειας ειδικές μετρήσεις μέσω μιας μη επεμβατικής διαδικασίας εξέτασης των θερμοδυναμικών τροποποιήσεων των πρωτεϊνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα κύρια ευρήματα της μελέτης ήταν η μείωση της κορυφαίας τιμής θερμικής αποδιάταξης της λευκωματίνης στο θερμοδυναμικό προφίλ των ασθενών με ΟEM, ως αποτέλεσμα της RIC. Αντίθετα, στους υγιείς εθελοντές δεν βρέθηκαν σημαντικές θερμοδυναμικές αλλαγές στις πρωτεΐνες του πλάσματος μετά την παρέμβαση RIC.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H RIC φαίνεται να επέφερε ευμενείς προσαρμογές στους ασθενείς με ΟEM, καθώς τροποποίησε τα θερμικά διαγράμματα των πρωτεϊνών του πλάσματος, ώστε να προσομοιάζουν με εκείνα των υγιών εθελοντών. Προηγούμενες μελέτες έχουν προτείνει τη μείωση του οξειδωτικού stress ως μηχανισμό μέσω του οποίου η RIC επιφέρει τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Ωστόσο, η μείωση της κορυφαίας τιμής αποδιάταξης της λευκωματίνης μετά από τη RIC υποδηλώνει την αυξημένη οξείδωση του πλάσματος, μη συνηγορώντας υπέρ του ανωτέρου προστατευτικού μηχανισμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαφορική θερμιδομετρία, Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Ισχαιμική προετοιμασία/προπόνηση του μυοκαρδίου, Λευκωματίνη, Πλάσμα αίματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής