Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 128-134

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δωρεές και εθνικό σύστημα υγείας την εποχή της πανδημίας COVID-19

Μ.Ν. Κιοφιντζόγλου,1 Δ. Τσαλικάκης,1 Π. Παντελιάδης,2 Σ. Βουτσίδου1
1Κεντρική Υπηρεσία, 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλονίκη
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σημαντική υπήρξε η συμβολή των δωρεών προς το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι δωρεές που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (ΠΓΝΘ) «ΑΧΕΠΑ», το οποίο ορίστηκε Βασικό Νοσοκομείο Αναφοράς για τη Μακεδονία και τη Θράκη και έχει επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης (case study). Από τις 157 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος για το χρονικό διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2020, που αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της «Δι@ύγειας», προκύπτει ότι οι δωρητές προέρχονται από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αποδεικνύοντας ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 θεωρήθηκε υπόθεση όλων. Η πλειονότητά τους αφορούσε σε εταιρείες και επιχειρήσεις (98), ενώ δεν λείπουν τα οργανωμένα σύνολα και οι ιδιώτες. Επίσης, το ύψος των δωρεών για το συγκεκριμένο τρίμηνο υπερέβη τα 2 εκατομμύρια € (2.154.613,58 €), ποσό που ισοδυναμεί με το 4,7% του ετήσιου προϋπολογισμού του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ τα είδη των δωρεών ποικίλλουν, με κυριότερο τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (1.892.434 €) και τον εξοπλισμό πρώτης ανάγκης (176.182,78 €). Οι δωρεές στο ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» κινήθηκαν προς δύο βασικές κατευθύνσεις, στοχεύοντας αφ' ενός στην ενίσχυση του νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών και αφ' ετέρου στη στήριξη των εργαζομένων.

Λέξεις ευρετηρίου: COVID-19, Δωρεές, Εθνικό σύστημα υγείας, Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής