Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021, 117-127

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αναγκαίες κανονιστικές παρεμβάσεις στη συνταγογραφική πρακτική των ιατρών
Η περίπτωση της χρήσης των ICD-10 στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Γ. Γιαννόπουλος,1 Ι. Ποδηματάς2
1Ρευματολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
2Φαρμακοποιός, Αθήνα

Η προσαρμοσμένη σε κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογραφική πρακτική των ιατρών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας, τόσο για την ποιότητα της φροντίδας προς τους ασθενείς, όσο και για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Στην Ελλάδα, παρά την καθολική χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για περιπατητικούς ασθενείς και την ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην εφαρμογή αυτή, υπάρχει εκτεταμένη παράκαμψη των κατευθυντήριων οδηγιών από πλευράς συνταγογραφούντων ιατρών, όπως αυτό αναδεικνύεται και μέσα από την αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με τη χρήση των κωδικών ICD-10. Η μελέτη των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ για τα 549 πρώτα σε συχνότητα συνταγογράφησης ICD-10 για το έτος 2018 αναδεικνύει την ανεξέλεγκτη χρήση από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα, τη δυνατότητα χρήσης για παράκαμψη θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και τη χρήση για συνταγογράφηση φαρμάκων σε κωδικούς ασύμβατους με την εν λόγω χρήση. Θεωρείται ότι η αποκατάσταση σοβαρών ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική του ΣΗΣ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική άμβλυνση των στρεβλώσεων που διαπιστώνονται σήμερα και προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που, εφόσον υιοθετηθούν από τις αρμόδιες αρχές, θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό της συνταγογραφικής πρακτικής στη χώρα μας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κωδικοποίηση ICD-10, Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής