Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 832-843

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η οικονομική κρίση, το μνημόνιο και οι μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου

Ε. Κωνσταντίνου,1 Ν. Υφαντόπουλος,2 Γ. Υφαντόπουλος3
1Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
2Department of Health Economics Policy and Law, Erasmus University of Rotterdam, Rotterdam, Ολλανδία
3MBA-Υγεία. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τον Μάιο του 2011 η Κύπρος αποκόπηκε από τις διεθνείς αγορές και εισήλθε σε βαθιά τριετή οικονομική κρίση με αρχική μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 2,2%. Τον Μάρτιο του 2013 υπογράφηκε δανειακή σύμβαση με την Τρόικα (Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνής Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ύψους 10 δις €. Η ύφεση συνεχίστηκε με μείωση του ΑΕΠ κατά -5,9% για το 2013 και -2,5% για το 2014. Η Κύπρος απολαμβάνει ένα υψηλό επίπεδο υγείας σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)-28. Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας της Κύπρου είναι χαμηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των 28 χωρών μελών της ΕΕ και το προσδόκιμο επιβίωσης είναι υψηλότερο. Η Κύπρος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ παρουσιάζει τις χαμηλότερες συνολικές δαπάνες υγείας, που ανέρχονται στο 6,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ, και τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες, που προσεγγίζουν το 3,83% του ΑΕΠ και προέρχονται κυρίως από τον οικογενειακό προϋπολογισμό (out-of pocket). Πριν από την οικονομική κρίση υπήρχαν δύο ανεξάρτητα συστήματα υγείας, το δημόσιο και το ιδιωτικό. Από το σύστημα υγείας απουσίαζαν η καθολικότητα, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί αποζημίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, γεγονός που δημιούργησε ανισότητες μεταξύ των πολιτών ως προς την πρόσβαση και την αναποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων υγείας. Τον Ιούνιο του 2017 η Κυπριακή Βουλή ψήφισε ομόφωνα τις προτάσεις της Τρόικα για την εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) που θα διασφάλιζε καθολική κάλυψη του πληθυσμού, ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης και ελεύθερη επιλογή ιατρού. Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας διαμορφώθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση απέβλεπε στην εισαγωγή της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ και η δεύτερη φάση, που άρχισε από την 1η Ιουνίου 2020, στην εισαγωγή της νοσοκομειακής περίθαλψης. Τόσο οι πολίτες της Κύπρου όσο και τα κόμματα στη Βουλή υποστήριξαν ένθερμα τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κύπρος, Μεταρρυθμίσεις, Μνημόνιο, Οικονομική κρίση, Συστήματα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής