Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 810-820

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σύγχρονες ερευνητικές μελέτες στην Ιατροδικαστική με χρήση παραγωγικών ζώων
ως προτύπων του ανθρώπινου πτώματος και o αντίκτυπος στην εξέλιξη της Κτηνιατροδικαστικής

Δ. Δούκας,1 Δ. Τόντης,1 Μ. Στεφανίδου,2 Χ. Σπηλιοπούλου2
1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα
2Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η σύγχρονη ιατροδικαστική έρευνα με χρήση παραγωγικών ζώων (κυρίως χοίρων) ως πρoτύπων του ανθρώπινου πτώματος περιλαμβάνει συγκριτικές πειραματικές μελέτες με αξιοσημείωτα ευρήματα στα παρακάτω πεδία των ιατροδικαστικών επιστημών: (α) Αποσύνθεση του πτώματος και προσδιορισμός του χρόνου θανάτου, (β) εφαρμογές της ιατροδικαστικής Εντομολογίας, (γ) εφαρμογές της ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, (δ) ιατροδικαστική αξιολόγηση των θλαστικών κακώσεων, (ε) ιατροδικαστική αξιολόγηση των τραυμάτων από αιχμηρά όργανα, (στ) θάνατος από πυροβολισμό και βαλλιστικός έλεγχος, (ζ) πνιγμός και ανάκτηση πτωμάτων από το νερό, (η) επιδράσεις από χρήση συσκευών ηλεκτρικής εκκένωσης και (θ) πιλοτική εφαρμογή απεικονιστικών τεχνικών στο πτώμα για πιθανή χρήση στην καθημερινή ιατροδικαστική πράξη. Επί πλέον, οι ιατροδικαστικές ερευνητικές μελέτες με παραγωγικά ζώα έχουν θετικό αντίκτυπο στο ταχέως αναπτυσσόμενο στην εποχή μας επιστημονικό πεδίο της Κτηνιατροδικαστικής όσον αφορά σε περιστατικά κακοποίησης ζώων. Συμπερασματικά, αναδεικνύεται η αξία της Συγκριτικής Ιατροδικαστικής σύμφωνα με τη θεώρηση της ενιαίας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Έρευνα, Ζωικά πρότυπα παραγωγικών ζώων, Ιατροδικαστική, Κτηνιατροδικαστική, Συγκριτική Ιατροδικαστική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής