Τελ. ενημέρωση:

   18-Nov-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, 796-797

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Νεφρική δυσλειτουργία λόγω νεφρεκτομής, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση του όγκου Wilms

Y.B. CIhan
Department of Radiation Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri, Τουρκία

Επειδή έχουν εφαρμοστεί περισσότερο αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας στον όγκο Wilms (WT), ο ρυθμός ζωής των ασθενών βελτιώνεται ημέρα με την ημέρα και αυξάνονται τα ποσοστά επιβίωσης. Λόγω του μακροχρόνιου προσδόκιμου ζωής των παιδιών, είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση των νεφρικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω της νεφρεκτομής. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ένας καλός δείκτης για την αξιολόγηση των νεφρικών λειτουργιών. Κατά την πορεία του WT, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο για τις συνήθεις νεφρικές λειτουργίες, αλλά και με εφαρμογή λεπτομερούς υπερηχογραφίας νεφρού, σωληναριακών λειτουργιών και λειτουργιών ούρησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, Νεφρική δυσλειτουργία, Όγκος Wilms, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής